Zgłoś propozycję do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Prace nad „Lokalnym programem rewitalizacji Elbląga 2020+” dobiegają końca. Do tej pory przygotowano analizę ex-post dotychczas obowiązującego programu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Elbląga na lata 2007-2020” wraz z diagnozą obecnej sytuacji rewitalizacyjnej miasta. Dokonano wyboru obszarów, względem których powinny zostać podjęte działania rewitalizacyjne oraz przeprowadzono na nich konsultacje społeczne celem pogłębienia diagnozy i identyfikacji rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Wreszcie opracowano założenia nowego programu.

Z wszystkimi dotychczas opracowanymi materiałami można zapoznać się na stronie: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/37193

Obecnie przygotowywany jest projekt całego dokumentu „Lokalny program rewitalizacji Elbląga 2020+”, w który będą wpisane projekty rewitalizacyjne, które Gmina Miasto Elbląg, jak również inne podmioty (m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) z obszaru miasta, będą chciały realizować w najbliższych latach. Projekty te mają się przyczynić kompleksowo do poprawy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. W związku ze zmianą podejścia do rewitalizacji, jako takiej, działania infrastrukturalne powinny być połączone z działaniami społecznymi i z nich wynikać. Wpisanie projektu do lokalnego programu rewitalizacji umożliwi (przy spełnieniu pozostałych wymagań przewidzianych przez Instytucję Zarządzającą) ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

W celu identyfikacji jak największej liczby interesariuszy Urząd Miejski zachęca do zgłaszania własnych propozycji projektów do wpisania do „Lokalnego programu rewitalizacji Elbląga 2020+”. Można tego dokonać przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie

http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/37193

Jednocześnie informujemy, że 18 czerwca o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu, przy ul. Stary Rynek 25, w sali konferencyjnej na poziomie -1 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne, którego tematem będą zgłoszone propozycje projektów rewitalizacyjnych.