Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

epwik

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.
W ramach projektu realizowana jest obecnie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów.

Kolejnym przebudowywanym obiektem jest drugi z trzech osadników wtórnych. Na oczyszczalni ścieków w Elblągu pracują trzy osadniki radialne wtórne typu DORRA OR-50/3,5 o średnicy 50m i objętości 4900m3. Funkcja tych osadników polega na oddzieleniu osadu czynnego od oczyszczonych ścieków oraz zatrzymaniu i zagęszczeniu tego osadu w komorze osadowej, w celu zawrócenia jego części do komór napowietrzania.  

Zakres modernizacji istniejących osadników polega m.in. na:

  • wymianie istniejącego zgarniacza na zgarniacz powierzchniowo-denny z napędem bocznym wraz z układem usuwania części pływających za pomocą zgarniacza ślimakowego i pompy flotatu,
  • montażu flokulatora statycznego, który umożliwia równomierną dystrybucję ścieków w osadniku, eliminuje strefy martwe i turbulencje, co przyspiesza sedymentację osadu,
  • wymianie przelewów oraz  deflektora,
  • renowacji i naprawie betonów w osadnikach oraz kanałach doprowadzających i odprowadzających ścieki.

Ponadto, osadniki zostały wyposażone w sondę radarową do mierzenia warstwy zalegającego osadu oraz czujnik mętności, który jest zainstalowany w kanale odprowadzającym oczyszczone ścieki z osadnika.

Odprowadzanie osadu z osadnika będzie się odbywało w trybie automatycznym w oparciu o pomiar wysokości warstwy osadu. Wszystkie pomiary zostaną wpięte do systemu SCADA, odpowiedzialnego za sterowanie pracą urządzeń i procesami technologicznymi. System ten zlokalizowany jest w centralnej dyspozytorni.

epwik

epwik

epwik

epwik - epwik

epwik

epwik