Trwaja prace przy przebudowie oczyszczalni scieków w Elblągu

epwik

epwik - epwik

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.
W ramach projektu realizowana jest obecnie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części obiektów istniejących.

Obecnie dobiegają końca prace modernizacyjne w drugim z trzech ciągów bioreaktora (obiekt 10.2). Bioreaktor składa się ze zblokowanych i powiązanych ze sobą komór technologicznych, w których zachodzą biologiczne procesy oczyszczania ścieków polegające na usunięciu ze ścieków związków węgla organicznego oraz związków biogennych tj. azotu i fosforu.

Pierwszy ciąg bioreaktora (obiekt 10.1) został poddany procesowi rozruchu jako jeden z pierwszych obiektów oczyszczalni wiosną 2021 roku.

W poszczególnych ciągach technologicznych bioreaktora wydzielono komorę predenitryfikacji (KPDN), do której doprowadzana jest cała ilość osadu powrotnego oraz część mechanicznie oczyszczonych ścieków. W komorze tej, wyposażonej w mieszadło zatapialne średnioobrotowe, zachodzi proces wstępnej denitryfikacji osadu powrotnego, który ma na celu zmniejszenie ilości azotanów wprowadzanych do komory beztlenowej.

Z komory predenitryfikacji (KPDN) osad z częścią ścieków odpływa do komory defosfatacji (KDF), do której dopływa także pozostała część ścieków oczyszczonych mechanicznie. W komorze defosfatacji  (KDF), wyposażonej w mieszadło zatapialne średnioobrotowe, w warunkach beztlenowych następują procesy biologicznego usuwania fosforu ze ścieków.

Fot 1. Komora defosfatacji (KDF) z mieszadłem

Fot 1. Komora defosfatacji (KDF) z mieszadłem. - Fot 1. Komora defosfatacji (KDF) z mieszadłem

Fot 1. Komora defosfatacji (KDF) z mieszadłem.

Z beztlenowej komory defosfatacji, ścieki kierowane są do komory denitryfikacji (KDN). W warunkach niedotlenionych zachodzi proces redukcji azotanów do azotu gazowego. Każda komora denitryfikacji wyposażona jest w dwa mieszadła zatapialne wolnoobrotowe.

Fot 2. Komora denitryfikacji (KDN) z mieszadłami

Fot 2. Komora denitryfikacji (KDN) z mieszadłami - Fot 2. Komora denitryfikacji (KDN) z mieszadłami

Fot 2. Komora denitryfikacji (KDN) z mieszadłami.

Z komory denitryfikacji ścieki kierowane są do komory nitryfikacji (KN), gdzie zachodzi proces utleniania azotu amonowego do azotu azotanowego. Każda komora nitryfikacji wyposażona jest  w cztery aeratory powierzchniowe, które zapewniają tlen niezbędny do prawidłowego procesu nitryfikacji. W komorze nitryfikacji zainstalowano dwa mieszadła pompujące odpowiadające za recyrkulację wewnętrzną osadu na początek  komory denitryfikacji.
W strefie nitryfikacji wydzielono komorę zmienną (KDN/KN), gdzie zainstalowano zarówno mieszadła jak i system napowietrzania. Ta część reaktora może pracować jako komora denitryfikacji lub nitryfikacji w zależności od potrzeb.

Fot 3,4. Komora nitryfikacji (KN) z aeratorami.

Fot 3,4. Komora nitryfikacji (KN) z aeratorami. - Fot 3,4. Komora nitryfikacji (KN) z aeratorami.

Fot 3,4. Komora nitryfikacji (KN) z aeratorami.

Fot 3,4. Komora nitryfikacji (KN) z aeratorami. - Fot 3,4. Komora nitryfikacji (KN) z aeratorami.
Fot 3,4. Komora nitryfikacji (KN) z aeratorami.

Jednocześnie z pracami modernizacyjnymi poszczególnych obiektów technologicznych na oczyszczalni powstaje nowoczesny system sterowania procesami i urządzeniami SCADA wraz z monitoringiem parametrów pracy urządzeń.
Praca bioreaktora oparta będzie o algorytmy sterowania procesami (nitryfikacja, denitryfikacja, defosfatacja, recyrkulacja zewnętrzna i wewnętrzna) zachodzącymi w poszczególnych jego strefach.

Fot 5. System sterowania procesami SCADA.

Fot 5. System sterowania procesami SCADA. - Fot 5. System sterowania procesami SCADA.
Fot 5. System sterowania procesami SCADA.

Wszystkie prace modernizacyjne wykonywane są na czynnym obiekcie, w związku z powyższym muszą być prowadzone w sposób, który nie zakłóca pracy oczyszczalni ścieków i nie pogarsza parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.