Obowiązkowa deratyzacja

deratyzacja

Departament Gospodarki Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu przypomina, że corocznie, w terminie: od 1 kwietnia do 31 maja, a w uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby również w innych terminach, należy wykonać deratyzację.

Obowiązkowej deratyzacji w Elblągu podlegają obszary:
1)    zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
2)    zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów zbiorowego żywienia,
3)    zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych i gospodarki odpadami,
4)    w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również na innych terenach i terenach ogólnodostępnych.

Podstawa prawna: § 21 Uchwały Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2021 r. poz. 2578).