Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania od początku 2022

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania od początku 2022

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania od początku 2022 - Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania od początku 2022

Genezą ustanowienia stref płatnego parkowania w miastach na całym świecie jest efektywne rozwiązywanie problemu ograniczonego dostępu do miejsc postojowych. Krótko mówiąc – samochodów przybywa więcej niż dostępnych dla nich miejsc postojowych. Zwiększenie liczby parkingów najczęściej w wielu miejscach miasta nie jest już fizycznie możliwe, dlatego miasta na całym świecie wprowadzają Strefy. Wprowadzenie opłat za parkowanie nakłania kierowców do ograniczenia czasu parkowania i bardziej efektywne korzystanie z dostępnych parkingów.

Zgodnie z najnowszą uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie, od 1 stycznia 2022 r., kierowców korzystających z elbląskiej SPP czekają następujące zmiany:

•    Zmiana stawek za czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania oraz wysokości opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój
Nowe stawki przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp. Opłata Wysokość opłaty w złotych
1. za czas postoju do 14 minut 0,50
2. za pierwszą godzinę postoju 2,20
3. za drugą godzinę postoju 2,40
4. za trzecią godzinę postoju 2,60
5. za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju 2,20
6. za abonament „S” - z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny tylko w jednym sektorze  SPP tygodniowy 20,00
miesięczny 60,00
kwartalny
(3 miesięczny)
170,00
półroczny
(6 miesięczny)
320,00
7. za abonament „A” - z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny we wszystkich sektorach SPP tygodniowy 30,00
miesięczny 100,00* 
kwartalny
(3 miesięczny)
280,00*
półroczny
(6 miesięczny)
540,00*
8. za abonament „O” - na okaziciela, bez wpisu numeru rejestracyjnego pojazdu, ważny we wszystkich sektorach SPP. miesięczny 120,00
kwartalny
( 3 miesięczny)
340,00
półroczny
(6 miesięczny)
660,00

 

W związku ze zmianą stawek opłat za parkowanie na terenie elbląskiej SPP, minimalny czas na jaki można wnieść opłatę od początku 2022 r. będzie wynosił 14 minut.

•    Zmiana godzin funkcjonowania SPP
Aktualnie Strefa funkcjonuje głównie w godz. od 9:00 do 17:00.
Od Nowego Roku SPP opłaty za postój będą obowiązywały w ujednoliconych dla całej Strefy godzinach, tj. od 9:00 do 18:00.

•    Zmiana wysokości opłaty dodatkowej
Od 1 stycznia 2022 opłata dodatkowa za parkowanie w SPP bez uiszczenia należnej opłaty będzie wynosiła 70 zł. Jeżeli opłata zostanie uregulowana w ciągu 7 dniu od wystawienia zawiadomienia – będzie ona pomniejszona o 50 % (co stanowi 35 zł).

•    Zmiany w zakresie abonamentów i identyfikatorów SPP:
- abonament „G” zostanie zastąpiony abonamentem „S” w nowej cenie, który nie będzie wymagał przedstawienia żadnych dodatkowych dokumentów; wprowadzony zostanie dodatkowo abonament tygodniowy;
- abonament „A” otrzyma nową cenę, dodatkowo wprowadzony zostanie abonament tygodniowy;
- wprowadzenie abonamentu ZASTĘPCZEGO, który będzie wydawany dla użytkowników identyfikatorów „M” w przypadku czasowej utraty możliwości użytkowania pojazdu na który ten identyfikator został wystawiony. Konieczne będzie w takim przypadku okazanie np. zaświadczenia z zakładu naprawczego oraz zdanie „stałego” abonamentu/identyfikatora