Projekt pn. „Pomagajmy Razem”

Gmina Miasto Elbląg 22 oraz 23 września podpisała dwie umowy o udzielenie grantu na wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników oraz mieszkańców DPS.

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł
Okres realizacji projektu: 25 maja 2020 - 31 marca 2021 r.

Otrzymane Granty
Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17 otrzymał grant w łącznej wysokości: 483.335,08 zł.
Dom Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Pułaskiego 1 C otrzymał grant w łącznej wysokości: 46 420,00 zł.

loga