Raport – budżet – absolutorium

konferencja

konferencja - konferencja

Raport o stanie miasta  oraz wykonanie zeszłorocznego budżetu, to główne tematy dzisjeszej konferencji prasowej, która krótko przed dzisiejszą sesją Rady Miejskiej odbyła się w Urzędzie Miejskim.

W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli Witold Wróblewski prezydent Elbląga, Antoni Czyżyk przewodniczący Rady Miejskiej, wiceprezydenci Janusz Nowak i Edward Pietrulewicz, Skarbnik Miasta Rozali Grynis, Sekretarza Miasta Artur Zieliński oraz szefowie dwóch Klubów Radnych, Michał Missan i Marek Burkhardt.

- Dziś jest jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku. To sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok, a także nowy punkt związany z wymogiem przygotowania Raportu o stanie miasta – rozpoczął prezydent Wróblewski – Nieco trudności nastręcza interpretacja słowa Raport, ale przyjmujemy, że jest to fotografia miasta z 2018 roku, bez planów na przyszłość – wskazywał

- Chcę podkreślić, że jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, to mogę chodzić z podniesioną głową. Dochody wykonane zostały powyżej 100%, wydatki zrealizowane zostały na poziomie 98%. Nieco mniejsze niż planowane wydatki wynikają z faktu, że z uwagi na wysokie ceny w przetargach nie rozpoczęliśmy w tamtym roku modernizacji szpitala i powtarzamy procedurę przetargową, nie wystartował również projekt modernizacji Parku Dolinka, który teraz przejdzie do projektów RPO, z uwagi na mniej środków zapisanych w jednym z programów nie realizowaliśmy również rozbudowy basenu – wyliczał prezydent  - Natomiast zrealizowaliśmy wiadukt na Zatorze, modernizację Muzeum Archeologiczno-Historycznego, przebudowę targowiska, budowę hali przy Szkole Podstawowej nr 14, hangar przy ul. Radomskiej, oświetlenie stadionu przy Agrykola, czy przepompownie ścieków – mówił prezydent.

- Co istotne udzielenie absolutorium jest nie tylko dla prezydenta, ale całej sfery budżetowej, urzędników, spółek komunalnych, oświaty. Dziś chcę wszystkim podziękować za ubiegły rok. Wykonanie zeszłorocznego budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa. Mam nadzieję, że w sprawie udzielenia absolutorium przywoływane będą argumenty merytoryczne, a nie polityczne – zakończył prezydent

- Pragnę dodać, że podwaliny pod stworzenie i zrealizowanie budżetu położyli samo Radni przyjmując ten dokument. Za to podziękowania należą się również radnym – podkreślił Antoni Czyżyk przewodniczący Rady Miejskiej

Charakterystykę Raportu o stanie miasta za 2018 rok przedstawiał Artur Zieliński sekretarz Miasta:

• Tworząc ten dokument mieliśmy cały czas na uwadze rzecz najważniejszą to znaczy jego zakres przedmiotowy;
• Zapis ustawy o samorządzie gminnym precyzyjnie wskazuje, że Raport o stanie Miasta obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta w roku poprzednim, a w szczególności realizację funkcjonujących w mieście polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego;
• Oznacza to, że wbrew swojej nazwie, raport nie powinien przedstawiać funkcjonowania Miasta, a tym samym raport nie obejmuje całościowej sytuacji danej jednostki samorządu;
• Natomiast Raport jest niczym innym jak opisem stanu realizacji przedsięwzięć, do których był zobowiązany Prezydent Miasta w ramach zadań ustawowych, jak i przyjętych przez Rade Miejską dokumentów;
• I co ważne Raport dotyczy wyłącznie roku poprzedniego i nie może obejmować planów na lata kolejne;
• Naszym celem było przedstawienie działalności Pana Prezydenta za rok 2018, w tym najbardziej czytelny sposób dla naszych mieszkańców;
• Z tego powodu podzieliliśmy Raport na 15 działów tematycznych wynikających na wprost z zadań ustawowych dla naszego samorządu;
•  I tak stworzono własnymi siłami, bez zlecania na zewnątrz, ten obszerny dokument liczący ponad 460 stron;
• Dla Raportu ustawodawca nie określił konkretnego szablonu, pozostawił samorządom decyzję na temat układu dokumentu;
• W Elblągu przyjęliśmy następującą formułę Raportu:
- wymieniliśmy wszystkie funkcjonujące dokumenty przyjęte przez Radę Miejską a dotyczące w roku 2018 w rozbiciu na cele szczegółowe, podjęte działania, a także na efekty tych działań,
- to pozwoliło przedstawić bardzo szczegółowo stan realizacji tych wszystkich przedsięwzięć, a było ich ponad pół tysiąca, z czego nie zrealizowano jedynie 26 działań, i co ważne wszystkie miały racjonalne powody ich niewykonania i zostały te powody ujęte w Raporcie;
• Przyjmując taką formułę Raportu nazwy dokumentów podjętych przez Radę mogą się powtarzać w różnych działach tematycznych.

Najważniejsze liczby z wykonanego budżetu za rok 2018 przywoływała Rozalia Grynis Skarbnik Miasta, można się z nimi zapoznać tutaj: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok – prezentacja

Do danych zawartych w dokumentach oraz kwestii udzielenia absolutorium odnieśli się przedstawiciele Klubów Radnych – Z raportu wynika wotum zaufania do działań prezydenta, nie ma wskazań by nie udzielić mu absolutorium. Raport pokazuje skuteczność, na blisko 500 zadań nie wykonano tylko 26 zadań. Pan prezydent może na nas liczyć – wskazywał Michał Missan.

- Stanowisko naszego Klubu jest oczywiście pozytywne. Widać konsekwencję w działaniach prezydenta, na przykład w zakresie oddłużania miasta i jednoczesnego wypracowywania środków na dalszy rozwój – wskazywał Marek Burkhardt