Strategia wojewódzka, rozmowy elbląskie

debata nad dokumentem

debata nad dokumentem - debata nad dokumentem

Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim, z udziałem m.in. marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina i prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, odbyła się prezentacja założeń Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030. Po prezentacji miała miejsce krótka debata nad zapisami dokumentu.

- To już czwarta strategia, którą na przestrzeni lat tworzymy. Mocnymi stronami naszego województwa bez wątpienia jest turystyka i rolnictwo. Chcemy z wykorzystaniem mocnych stron osiągać zrównoważony rozwój, wzrost, tworzyć całoroczne miejsca pracy, tworzyć perspektywę dla nowego pokolenia. Te założenia nam się udają. Patrząc na zapisy w poprzednich dokumentach strategicznych należy stwierdzić, że około 90% zapisanych tam celów udało się uzyskać – mówił marszałek Brzezin – Przykładem może być zapisana w poprzednich strategiach konieczność budowy lotniska regionalnego, które dziś jest już faktem - dodał.

Marszałek Brzezin podkreślił również, że przy staraniach o kolejne środki unijne należy posiadać dokumenty takie jak strategia, ponadto to właśnie zapisy w przyjętej strategii są podstawą do przyznawania środków na konkretne cele. Dlatego strategia powinna być powszechna dla całego społeczeństwa Warmii i Mazur, a tym samym zachęcać do realizacji konkretnych zadań i współodpowiedzialności.

- Stawiamy na zrównoważony rozwój, stąd obok tzw. ZIT Olsztyn pojawiły się również wyodrębnione obszary ZIT Elbląg i Ełk. Dla naszego województwa w oparciu o nasze zasoby przyjęliśmy również trzy inteligentne specjalizacje – drzewnictwo-meblarstwo, turystyka-ekonomia wody oraz zdrowa żywność. To trzy filary które się sprawdziły i zaabsorbowały pieniądze. Być może podczas prac nad nowym dokumentem uda nam się dodać jeszcze jedną czy dwie specjalizacje – stwierdził marszałek – Cieszę się na tak liczną obecność władz, przedstawicieli społecznych i tych ze sfery gospodarcze. Cieszę się, że ten ważny dokument możemy przedyskutować – dodał marszałek

Z elbląskiej perspektywy
- Podkreślałem to wielokrotnie, że nie wyobrażam sobie rozwoju miasta bez pozyskiwania środków zewnętrznych. Jako przykład podam terminale wybudowane swego czasu dla elbląskiego portu. Byli przeciwnicy, którzy podkreślali zasadność ich powstania. Dziś kiedy dopełnią się plany budowy przekopu terminalne będą w pierwszej kolejności do zagospodarowania – wskazywał prezydent Elbląga Witold Wróblewski – Jako województwo mamy co nadrabiać jeżeli chodzi o drogi i zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Przykładem wyczekiwana budowa zbiornika retencyjnego, który zabezpieczy Elbląg i okolice przed powodziami ze strony rzeki Kumieli. Dla Elbląga ważna jest również możliwość uzyskania dofinansowania do rozwoju komunikacji miejskiej, choć tu nasza sytuacja jest nieco gorsza niż miast wojewódzkich – mówił Wróblewski. Prezydent zaznaczył również, że ważne jest utrzymanie w kolejnej perspektywie unijnej wydzielonych środków dla Elbląga i jednostek tworzących z ni wspólny obszar funkcjonalny

Na czym opieramy rozwój
Lidia Wójtowicz z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego mówiła natomiast, że spośród 163 zapisanych w dokumentach strategicznych projektów udało się zrealizować blisko 150, a od 1999 roku do województwa trafiło 26 mld zł. Od tego czasu do chwili obecnej dystans między województwem a średnią UE mierzony w PKB na mieszkańca zmalał o 11 pkt. Z 38% do 49% – Warto więc planować i potem pracować – wskazywała Lidia Wójtowicz.
Wójtowicz podkreśliła, że Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030 jest dokumentem szeroko konsultowanym. Prezentowana była m.in. liderom politycznym regiony tak, by osiągnąć wokół dokumentu szeroki konsensus. Dokument poparty jest wykonaną w ubiegłym roku diagnozą, gdzie analizowano m.in. na jakie obszary rozwojowe powinny być kierowane pieniądze. Ponadto zapisane w strategii tzw. obszary strategicznej interwencji będą teraz silniej połączone z planowaniem przestrzennym. Dla naszego województwa przyjęto dwie ścieżki prowadzące do rozwoju, to odpowiednio, dla obszarów borykających się z problemami: przezwyciężenie marginalizacji regionu, natomiast dla lokomotyw z naszego województwa: inteligentna konkurencyjność regionu. W dokumencie przyjęto cztery cele strategiczne, są to odpowiednio: kompetencje przyszłości, inteligentna produktywność, kreatywna aktywność  i mocne fundamenty. Główny cel, jak przyświeca dokumentowi to osiągnięcie spójności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej Warmii i Mazur z regionami Europy, a inteligentne specjalności regionu to wspominane już wcześniej – ekonomia wody, żywność wysokiej jakości i drewno-meblarstwo.

Więcej o dokumencie można dowiedzieć się na: www.strategia2030.warmia.mazury.pl 

debata nad dokumentem

debata nad dokumentem - debata nad dokumentem

debata nad dokumentem

debata nad dokumentem - debata nad dokumentem

debata nad dokumentem

debata nad dokumentem - debata nad dokumentem