Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2024

Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu uchwałą z dnia 6 maja 2019 r. ustaliło liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2020 – 2024 przez Radę Miejską w Elblągu do:

- do Sądu Okręgowego w Elblągu – 48, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 3
- do Sądu Rejonowego w Elblągu – 37, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 12

Termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku. Z uwagi na to, że 30 czerwca przypada w niedzielę - termin przedłuża się do 1 lipca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej.
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej ministerstwa sprawiedliwości lub strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu albo w pokoju 98 Urzędu Miejskiego w Elblągu.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do urzędu po terminie, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Poniżej przypominamy zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

1. Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1.    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.    jest nieskazitelnego charakteru,
3.    ukończył 30 lat,
4.    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5.    nie przekroczył 70 lat,
6.    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7.    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

2. Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:
1.    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2.    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3.    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4.    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5.    radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6.    duchowni,
7.    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8.    funkcjonariusze Służby Więziennej,
9.    radni gminy, powiatu i województwa.

3. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
1.    prezesi właściwych sądów,
2.    stowarzyszenia,
3.    inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4.    co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
5. Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika
1.    informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
2.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
3.    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
4.    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
5.    listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli (wzór druku można uzyskać w pok. 98 Urzędu Miejskiego w Elblągu),
6.    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata (dokument winien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia),
7.    2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

UWAGA:
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa
Koszt opłaty za wydanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.