Przekop szansą Elbląga. Sesje Rady po zmianach

konferencja

konferencja - konferencja

Przekop jest w interesie Elbląga, a samorząd wspiera i uczestniczy w działaniach związanych z jego powstaniem. To założenie, które na przykładach udowadniali dziś podczas konferencji prasowej Witold Wróblewski prezydent Elbląga i Arkadiusz Zgliński dyrektor Zarządu Portu Morskiego. W drugiej części konferencji prezydent wspólnie z Michałem Missanem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej odnosili się do sposobu pracy i organizacji sesji Rady Miejskiej po zmianach w ustawie o samorządzie gminnym. Oba tematy wywołane zostały nieprawdziwymi doniesieniami, które pojawiły się w lokalnych mediach.

- Po lekturze, która przetoczyła się przez media w związku z konferencją posła Jerzego Wilka, chcę odnieść się do pojawiających się tam zarzutów – mówił prezydent Wróblewski – Sugerowanie przez posła Wilka, że w związku z przekopem powinniśmy brać przykład z Krynicy Morskiej, której władze torpedowały tę inwestycję, to wprowadzanie mieszkańców w błąd. Nie rozumiem dlaczego więc brać przykład z Krynicy. Nie powinniśmy brać przykładu z przeciwnika tej inwestycji – dodał prezydent

- Elbląg od samego początku uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez bezpośredniego inwestora, a więc Urząd Morski. Ja lub dyrektor Portu braliśmy też udział w posiedzeniach Komisji Sejmowych dotyczących przekopu. Tak więc stwierdzenia, że miasto jest mało aktywne w tej dziedzinie nie są prawdą.

- Każdorazowo uczestniczyliśmy w posiedzeniach Komisji Gospodarki Morskiej, nie tylko w sprawie budowy kanału, ale także budowy niezbędnej infrastruktury portowej. Na wszystkie inwestycje nas nie stać, dlatego też pojawił się pomysł utworzenia funduszu morskiego, z którego mogłaby być finansowana niezbędna infrastruktura. Ważną sprawą jest pogłębianie torów wodnych. O wszystkich tych sprawach informujemy projektantów inwestycji i Urząd Morski. W związku z koniecznym pogłębianiem torów gotowi jesteśmy do przekazania terenów pod składowanie urobku z rzeki Elbląg. Miasto zlecić może badanie tego urobku przez laboratoria znajdujące się w EPT. Zmierzamy również do budowy obrotnicy niezbędnej dla sprawnej komunikacji. Miasto zleciło również na swój koszt opracowanie dotyczące budowy nowego mostu w Nowakowie, który umożliwi swobodą żeglugę. W Elblągu odbyła się konferencja nt. przekopu z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w naszym mieście odbyło się również posiedzenie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej – wyliczał dotychczasowy udział miasta i Portu w działaniach na rzecz przekopu Arkadiusz Zgliński dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Elblągu

Co powinno się wiedzieć o sesjach Rady Miejskiej?

- Ze zdziwieniem przeczytaliśmy informacje Posła Jerzego Wilka odnośnie zmian w funkcjonowaniu Rady Miejskiej i sugestie, że władze miasta ograniczają dostęp elblążan do informacji publicznej oraz aktywność radnych. Otóż wszystkie zmiany wynikają z przepisów prawa i ustawy, która obowiązywać zaczęła od nowej kadencji samorządu. Dziwi więc, że Pan poseł, który brał udział w procesie legislacyjnym i ustanawiał to prawo nie zna nowych przepisów. Jeśli więc ktokolwiek ogranicza dostęp do informacji, to właśnie parlamentarzyści, którzy ustanowili nowe prawo. Zmiany te dotyczą wszystkich samorządów, a nie tylko Elbląga. W związku z ustawowymi zmianami Rada Miejska musiała uchwalić zmiany w Statucie Miasta i takie zostały uchwalone w poprzedniej kadencji Rady, a więc przez większość radnych PiS – wskazywał Witold Wróblewski prezydent Elbląga

- Zmiany w Statucie wprowadzane były pod koniec minionej kadencji. Przyjęto tam konieczność składania interpelacji na piśmie, ale krótszy, bo 14 dniowy termin odpowiedzi i ich publikację w BIP. Prace Rady Miejskiej zgodne są więc z zapisami zmienionej ustawy o samorządzie gminnym – zaznaczył Michał Missan wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Dyżury radnych
W nowym Statucie Miasta dyżury radnych były zawarte, jednakże rozstrzygnięciem nadzorczym w dniu 22.10.2018 r. dot. uchwały Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXXVI/790/2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg, Wojewoda Warmińsko – Mazurski uchylił zapis dot. dyżurów radnych. Powyższe uzasadnił m.in. tym, że żaden z przepisów prawa nie obliguje radnych do pełnienia dyżurów, zwłaszcza zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Przewodniczącego Rady ani do spotkań z mieszkańcami. Są to niewątpliwie postawy pożądane, jednak akt prawa miejscowego, nie może nakładać na radnego obowiązków innych niż wynikające z przepisów ustawy, ani też doprecyzować i modyfikować ustawowo określonego zakresu obowiązków radnych.
Wobec powyższego obowiązujące przepisy prawne są stosowane, niemniej  jednak radni obecnej kadencji dobrowolnie spotykają się z mieszkańcami naszego Miasta. Harmonogram spotkań w miesiącu styczniu br. zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapytania i interpelacje
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady. Zapis ten obowiązuje od nowej kadencji i wynika z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130).

Z uwagi na powyższe powołana w  dniu 22 marca 2018 r. Komisja Doraźna ds. Statutu Miasta Elbląg zaproponowała nowe zapisy w Statucie Miasta (Przewodniczącym ww. Komisji był radny członek Klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość.).

W dniu 13 września 2018 r. Rada Miejska poprzedniej kadencji podjęła uchwałę Nr XXXVI/790/2018 w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg wprowadzającą zmiany w załączniku Nr 5 w zakresie § 25 dot. porządku obrad wykreślając punkt interpelacji oraz rozdziału 7 określając wyłącznie tryb pisemny składania przez radnych interpelacji i zapytań. Aktualnie wszystkie interpelacja i zapytania wraz z odpowiedziami na nie są  publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Transmisja sesji
Wspomniana wcześniej ustawa wprowadziła także obowiązek transmisji obrad sesji Rady Miejskiej oraz głosowania jawne imienne radnych z koniecznością ich publikacji.

Funkcjonujący w Urzędzie Miejskim od 2007 r. system głosowania na sali sesyjnej nie spełniał nowych, ustawowych wymogów dot. głosowań jawnych imiennych radnych i publikacji imiennych wykazów głosowań radnych. W związku z powyższym  w roku ubiegłym została zawarta umowa na zainstalowanie na sali sesyjnej nowego systemu z wymaganą obsługą głosowań, dzięki czemu od następnej sesji Rady Miejskiej będzie odbywać się transmisja obrad online na kanale youtube Urzędu Miasta (elbląg.eu – Sesje Rady Miejskiej w Elblągu - Materiały Filmowe). Umowa z Telewizją Truso.TV na transmisję sesji od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Zgodnie z nią ostatnia sesja Rady Miejskiej była transmitowana w dniu 20.12.2018 r.