Absolutorium merytoryczne, nie polityczne

konferencja

konferencja - konferencja

- Wykonanie budżetu, to praca całego samorządu, szeregu ludzi w Urzędzie Miejskim, miejskich jedostkach, czy szkołach. Brak udzielenia absolutorium z wykonania budżetu w sytuacji, gdy nie ma do tego przesłanek merytorycznych to łamanie prawa - mówił dziś prezydent Wróblewski podczas konferencji prasowej, zapowiadając możliwe wydarzenia podczas jutrzejszej sesji Rady Miejskiej.
Prezydent przytoczył w tracie spotkania najważniejsze i merytoryczne argumenty dlaczego absolutorium powinno zostać udzielone, przywołał również ekspertyzę prawną według której nie udzielenie absolutorium jest złamaniem prawa:

- Jutro podczas sesji Radni będą podejmowali decyzję w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017 i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Z pełną odpowiedzialnością i nie ukrywam satysfakcją mogę stwierdzić, że był to bardzo dobry budżet, o czym świadczą wskaźniki. Budżet za rok 2017 wykonany został w ponad stu procentach. Wykonane dochody na koniec 2017 roku były o ok. 320 000 zł wyższe w stosunku do uchwalonych w grudniu 2016r.  Przypomnę, że po raz kolejny w tej kadencji był to budżet, który nie zakładał żadnych zobowiązań finansowych – brania kredytów, czy emisji obligacji. Mało tego był to kolejny budżet, podczas realizacji którego znacząco zmniejszone zostało zadłużenie miasta. Na koniec 2017 roku wyniosło ono ok. 310 mln zł. W latach 2015 – 2017 zmniejszyliśmy dług o 67 mln zł.  Tylko w 2017 roku ze źródeł zewnętrznych pozyskaliśmy 121 324 398,05 zł na miejskie inwestycje. Nadwyżka operacyjna wyniosła ok. 42 mln zł. Pozwala ona na spokojną realizację zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie dalszy rozwój Elbląga. Tak dobre wskaźniki to efekt konsekwentnie prowadzonej od początku kadencji polityki, której głównymi celami są oszczędności w wydatkach bieżących oraz pozyskiwanie jak największej ilości funduszy zewnętrznych.

- Reasumując i obiektywnie patrząc na wskaźniki z wykonania budżetu z podniesioną głową mogę stwierdzić, że budżet  został zrealizowany bardzo dobrze. Parametry finansowe wykonania uchwały budżetowej są jednoznaczne, co świadczy o tym, że właściwie wykonaliśmy zadania wobec mieszkańców miasta. Są one jeszcze lepsze niż w latach poprzednich. Potwierdza to również uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, której zgodnie z prawem przedłożyłem sprawozdanie finansowe. RIO już w kwietniu br. wydała pozytywną opinię do tego dokumentu. Niestety ani wskaźniki, ani opinia fachowców nie są respektowane przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy po raz kolejny w tej kadencji z przyczyn politycznych chcą zdyskredytować moją pracę oraz wszystkich tych jednostek, które pracują na wykonanie budżetu miasta. Bo przypomnę, że to nie tylko prezydent wykonuje budżet, ale także instytucje miejskie, takie jak: szpital, szkoły, czy przedszkola. Doskonale wiem, ile pracy wielu osób wymaga, aby uzyskać tak dobre wskaźniki.

- Od trzech lat radni PiS-u robią wszystko, aby nie udzielić mi absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Co roku obserwuję swoistą żonglerkę prawną i kombinację jak mi dokopać. Przyzwyczaiłem się już do tej pisowskiej tradycji. Nie mogę jednak tolerować łamania prawa. Przypomnę tylko, że zgodnie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej i orzecznictwem sądu Rada Miejska może nie udzielić absolutorium jedynie z tytułu niewykonania budżetu. Absolutorium dotyczy bowiem tylko kwestii wykonania budżetu. Nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych niż z tytułu wykonania budżetu stanowi istotne naruszenie prawa, w tym ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

- W tym roku Komisja Rewizyjna nie wypełniła ustawowego obowiązku i nie wydała opinii na temat wykonania budżetu oraz nie skierowała wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stanowi to naruszenie zapisów ustawy o samorządzie gminnym, która w art. 18 a, pkt. 3 mówi wyraźnie, że „Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium . wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową”.  Po raz kolejny więc interes partyjny, a nie prawo i merytoryczne przesłanki biorą  górę. Ja rozumiem, że rozpoczęła się kampania wyborcza, ale nie może ona odbywać się kosztem miasta i naszych mieszkańców. Po raz kolejny radni PiS świadomie łamią prawo i czują się bezkarni.

- Szanowni Państwo podczas jutrzejszej sesji, jak wynika z analizy prawnej niedopuszczalne jest procedowanie przez radę gminy nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu gminy organowi wykonawczemu w przypadku braku stanowiska komisji rewizyjnej oraz opinii regionalnej izby obrachunkowej, natomiast podjęcie uchwały pomimo braku tych dokumentów stanowi istotne naruszenie prawa. Jestem więc ciekaw, jak zachowają się jutro radni wobec tej opinii prawnej i czy nadal będą świadomie brnęli w łamanie prawa, po raz kolejny pokazując, że nie liczy się nasze miasto, a jedynie  interes polityczny - zakończył prezydent Wróblewski

Wyciąg z opinii prawnej:
„Stwierdzić należy, że niezgodne z przepisami prawa jest procedowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego w sytuacji braku dokumentów wymienionych w art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym stanowiska komisji rewizyjnej oraz opinii regionalnej izby obrachunkowej. Zaznaczyć trzeba, że uchwałę absolutoryjną poprzedza procedura etapowa i pierwszy etap, który obligatoryjnie musi mieć miejsce stanowi przygotowanie przez komisję rewizyjną opinii w sprawie wykonania budżetu gminy i na jej podstawie sformułowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium, który podlega obowiązkowo zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Niewykonanie tych czynności czyni procedowanie nad uchwałą absolutoryjną wadliwą i uniemożliwia podjęcie uchwały w tym przedmiocie zgodnej z prawem. Jeżeli pomimo tego uchwała taka zostanie podjęta to mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz stanowisko wykrystalizowane w doktrynie i judykaturze może ona zostać uznana za nieważną przez organ nadzoru. Dojdzie wówczas bowiem do naruszenia art. 18a ust. 3 oraz art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 271 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zauważyć przy tym należy, że w świetle ugruntowanego stanowiska judykatury sprawdzeniu przez kolegium regionalnej izby obrachunkowej w ramach tej procedury zgodności z prawem uchwały podlega nie tylko tryb podejmowania uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu, lecz także materialne przesłanki jej podjęcia (tak: Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów z 17 grudnia 1997 r., FPS 8/96, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku z 25 października 2010 r., I SA Gd 782/10)”.