Deratyzacja. Co powinniśmy wiedzieć?

deratyzacja

Referat Gospodarki Komunalnej UM przypomina, że corocznie w terminie od 1 kwietnia do 31 maja, a w uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby również w innych terminach, należy wykonać deratyzację.

Obowiązkowej deratyzacji w Elblągu podlegają obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów zbiorowego żywienia,

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych i gospodarki odpadami,

4) w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również na innych terenach i terenach ogólnodostępnych.

Podstawa prawna § 21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg – Uchwała Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4847).