EPEC zmodernizuje swoją sieć

konferencja

konferencja - konferencja

Około 6,8 km sieci ciepłowniczej na terenie miasta zmodernizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej do 2020 roku. Ponadto planuje się w tym okresie likwidację czterech stacji wymiennikowych oraz wdrożenie systemu wizualizacji wielkoformatowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. O projekcie pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu” mówili dziś podczas konferencji prasowej Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz Krzysztof Krasowski prezes EPEC Sp. z o.o.

- Mamy dobrą informację związaną z modernizacją systemu ciepłowniczego. Nasz EPEC podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na modernizację blisko 7 km sieci ciepłowniczej w naszym mieście, uzyskując 10 mln zł dofinansowania - mówił na wstępie prezydent Witold Wróblewski

- Przed złożeniem projektu przeprowadziliśmy analizy, jakie potrzeby są najpilniejsze. Braliśmy pod uwagę wiek instalacji, kontynuację wcześniej podjętych działań, czy zapotrzebowanie na energię - mówił prezes EPEC Krzysztof Krasowski

- 5 marca 2018 roku EPEC podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę o dofinansowanie Projektu w działaniu 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Oś Priorytetowa I – „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020 (POIiŚ). Wniosek o dofinansowanie złożony został przez EPEC 27 kwietnia 2017 roku, zaś listę rankingową NFOŚiGW zatwierdził 22 grudnia 2017 roku, EPEC zajął wysoką – trzecią pozycję, pod względem uzyskanej punktacji, na ogólnopolskiej liście rankingowej - tak cały proces uzyskania dofinansowania precyzował prezes Krzysztof Krasowski

Szczegóły projektu
Projekt zakłada przebudowę sieci ciepłowniczej w Elblągu polegającą na wymianie sieci napowietrznej i kanałowej, na których występują wysokie straty ciepła na przesyle, na sieć w technologii rur preizolowanych oraz likwidację stacji grupowych. W ramach Projektu zostanie również zrealizowane wdrożenie systemu wizualizacji wielkoformatowej w dyspozytorni wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.

Do końca 2020 roku planuje się zatem zakończenie modernizacji wybranych odcinków sieci ciepłowniczej w rejonach ulic: Legionów, Niepodległości, al. Piłsudskiego, Królewieckiej, Karowej, Pl. Kazimierza Jagiellończyka, Teatralnej, Odzieżowej, Owocowej, Pionierskiej, Sochaczewskiej, Sadowej i Bożego Ciała. W tym okresie EPEC przewiduje również likwidację stacji wymiennikowych przy ulicach: Wiejskiej, Broniewskiego, Malborskiej oraz Żeglarskiej.

Zakłada się, że realizacja projektu przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, a także spadek emisji szkodliwych pyłów.

Łączna wartość brutto projektu pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu” 26,98 mln zł, z czego 9,86 mln zł pochodzić będzie z funduszy UE.