Projekt EPWiK z dofinansowaniem unijnym

epwik

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przystąpiło do realizacji projektu pn „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu 9.08.2017 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:
1. Budowa kanalizacji deszczowej dla ulic: Okrężna, Druskiennicka, Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska, Kowieńska w Elblągu (etap I oraz etap II),
2. Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga.

Wartość zadań objętych projektem wynosi 7.913.176 PLN brutto, a kwota dofinansowania ze środków unijnych 4.102.958 PLN. Pozostała kwota to środki własne EPWiK.
Projekt realizowany będzie w latach: 2017-2020.

Wskaźniki rzeczowe projektu:

• Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,41 km
• Długość wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej – 3,35 km
• Liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (punkt poboru wody deszczowej do podlewania zieleni miejskiej) – 1 szt.
• Objętość retencjonowanej wody w wybudowanych urządzeniach  retencjonujących wodę opadową – 600 m3.
Realizowane zadania mają na celu wzmocnienie odporności obszaru objętego projektem na powodzie i susze, poprzez prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta.

logo