Budżet 2016 - oszczędności w wydatkach, pozyskiwanie funduszy

konferencja

konferencja - konferencja

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim prezydent Elbląga Witold Wróblewski oraz przedstawiciele trzech klubów radnych przedstawiali dobre informacje dotyczące wykonania zeszłorocznego budżetu. Natomiast na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej odbędzie się głosowanie nad absolutorium dotyczącym wykonania najważniejszego dokumentu finansowego Elbląga.

 

Budżet dobrze zrealizowany
- Jutro podczas sesji Radni będą podejmowali decyzję w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016 i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Z pełną odpowiedzialnością i nie ukrywam satysfakcją mogę stwierdzić, że był to bardzo dobry budżet. Po raz pierwszy od wielu lat był to budżet, który nie zakładał żadnych zobowiązań finansowych – brania kredytów, czy emisji obligacji. Miasto po raz pierwszy od kilkunastu lat znacząco zmniejszyło zadłużenie i odzyskało stabilność finansową - rozpoczął prezydent Wróblewski - Przypomnę, że budżet na rok 2016 został przyjęty przez radnych bez głosów sprzeciwu. 15 radnych głosowało za jego przyjęciem, 9 wstrzymało się od głosu i jak już wspomniałem nikt nie był przeciwny - dodał prezydent

Filozofia budżetowa: oszczędności w wydatkach - pozyskiwanie funduszy
- Co cieszy, wykonanie tego budżetu jest dużo lepsze niż zakładaliśmy w planie. W ciągu roku dochody i przychody wzrosły o prawie 100 mln złotych z planowanych 513 mln do 607 mln zł. Wydatki również wzrosły o ponad 64 mln zł z 513 mln do 577 mln zł. Jak widać zeszłoroczny budżet jest lepszy i bogatszy finansowo niż sam projekt. Tak dobre wskaźniki to efekt konsekwentnie prowadzonej od początku kadencji polityki, której głównymi celami są oszczędności w wydatkach bieżących oraz pozyskiwanie jak największej ilości funduszy zewnętrznych. Jak widać ta polityka przynosi efekty - prezydent wskazywał cele jakie przyświecały zeszłorocznemu budżetowi

Od zmniejszenia długu do wypracowania nadwyżki
-
W 2016 roku z funduszy unijnych i środków z budżetu państwa pozyskaliśmy ok. 32 mln złotych. Po raz pierwszy na przestrzeni ostatnich 10 lat w finansach samorządu miejskiego za rok 2016 odnotujemy znaczącą nadwyżkę budżetową, która wynosi – ponad 39,6 mln zł. Ostatnia nadwyżka budżetowa była w 2007 roku i wynosiła 20 mln zł. Wypracowaliśmy również rekordowo wysoką nadwyżkę operacyjną w kwocie ponad  53,6 mln złotych, która pozwala nam na spokojną realizację zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie rozwój Elbląga - kontynuował prezydent

- Jak już wspomniałem na początku po raz pierwszy od wielu lat w roku 2016 obniżony został dług miasta. Został on obniżony do kwoty 323 mln zł, co stanowiło 54,16%. Dodatkowo podjęte zostały kolejne działania racjonalizujące wydatki
w Urzędzie i jednostkach podległych. Efektem wprowadzonej w 2015 roku restrukturyzacji zatrudnienia w Urzędzie Miejskim jest 1 mln złotych oszczędności w 2016 roku. Zlikwidowana została także coroczna strata na działalności MOSiR o ok. 1,6 mln zł. Spłacone zostały również zobowiązania wymagalne MOSiR-u, to ok. 2 mln zł. W trakcie 2016 r. połączone zostały szpitale miejskie w wyniku czego Szpital Miejski im. Jana Pawła II odzyskał płynność i wiarygodność finansową wskutek spłaconej przez Miasto pożyczki w wysokości 12,5 mln zł. - wskazywał prezydent

Budżet z pozytywną opinią
- Reasumując i obiektywnie patrząc na wskaźniki z wykonania budżetu z podniesioną głową mogę stwierdzić, że budżet  został zrealizowany bardzo dobrze. Parametry finansowe wykonania uchwały budżetowej są jednoznaczne, co świadczy o tym, że wykonaliśmy właściwie zadania wobec mieszkańców miasta. Są one jeszcze lepsze niż w 2015 roku. Potwierdzają to również uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie ma zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu i wniosek komisji rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium - podkreślił prezydent Wróblewski

- Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne doświadczenia mam nadzieję, że radni jutro nie będą zasłaniali się dyscypliną klubową i będą głosowali zgodnie ze swoimi sumieniami, zgodnie z prawem i obiektywnymi przesłankami, które jednoznacznie wskazują, że budżet został zrealizowany prawidłowo. Przypomnę tylko, że zgodnie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej i orzecznictwem sądu Rada Miejska może nie udzielić absolutorium jedynie z tytułu niewykonania budżetu, bo absolutorium dotyczy tylko kwestii jego wykonania . Nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych niż z tytułu wykonania budżetu stanowi istotne naruszenie prawa, w tym ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych - zakończył prezydent

Koalicyjni radni za budżetem
Swoje opinie na temat zeszłorocznego budżetu prezentowali również przedstawiciele koalicji

- Wykonaliśmy ten budżet, identyfikujemy się z nim, są tam również wnioski naszych radnych, jest to budżet optymalny i racjonalny - mówiła Małgorzata Adamowicz z klubu radnych Platformy Obywatelskiej

- Klub radnych SLD będzie pozytywnie opiniował budżet. Co na to wpłynęło? Prezydent sukcesywnie obniża zadłużenie miasta, a mimo to realizowanych było wiele przedsięwzięć inwestycyjnych. Cieszy fakt gospodarności i odpowiedzialności za budżet. Będziemy głosować za absolutorium - mówił Wojciech Rudnicki

- Ten budżet zasługuje na uznanie, w przeciągu minionego roku udało się zwiększyć spłatę długu. Dług miasta jest w granicach ustawowych, mamy też nadwyżkę operacyjną, która od wielu lat nie występowała. Budżet należy ocenić pozytywnie, będą za udzieleniem absolutorium - zakończył Marek Burkhardt z Komitetu Wyborczego Wyborców Witolda Wróblewskiego