V Elbląskie Forum Kulturoznawcze, Sesja I

forum

forum - forum


„Jak uniknąć samotnej gry w kręgle w obszarze kultury? W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej” - to tytuł I sesji naukowej w ramach V Elbląskiego Forum Kulturoznawczego, która odbędzie się we wtorek 10 maja w Bibliotece Elbląskiej. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Sesja stanowić będzie kontynuację i rozwinięcie cyklu konferencji kulturoznawczych, które w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida odbywają się od roku 2008 co dwa lata. Dotychczas miały miejsce cztery takie przedsięwzięcia: „Moda na obciach. Co Polacy robią z kulturą popularną” (wrzesień 2008), „Codzienność kręci. Kultura codzienności, codzienność kultury” (wrzesień 2010), „Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru” (wrzesień 2012), „Jak nas widzą, jak się widzimy? Polska i Polacy: wyobrażenia, wizerunki, wizje” (wrzesień 2014). Tegoroczna edycja Forum odbywać się będzie w kilku sesjach plenarnych. O kolejnych będziemy Państwa informować.

Tematyka kapitału społecznego i jego oddziaływanie na politykę kulturalną było przedmiotem 2-letniego projektu badawczego, którego efektem jest niedawno wydana książka pt. „Napięcia, starcia, rozładowania. Samotna gra w kręgle w obszarze kultury” autorstwa Tomasza Szlendaka i Arkadiusza Karwackiego, która zostanie zaprezentowana podczas Forum.

Idea
Powiązania między biznesem, administracją samorządową, instytucjami samorządowymi oraz organizacjami trzeciego sektora, z uwzględnieniem ich utrwalonych form zwanych partnerstwami, są dzisiaj uznawane za ważny element polityki społecznej. „Zbliżenia” między sektorami uznaje się wręcz za niezbędne dla prowadzenia skutecznej lokalnej polityki społecznej rozumianej bardzo szeroko – uwzględniając politykę zabezpieczenia społecznego, politykę rynku pracy, politykę edukacyjną, kulturalną, sportu i rekreacji, a także ochrony zdrowia. Po czasach państwowego monopolu w tych obszarach następuje dziś otwarcie na rozmaite podmioty dostarczające ludziom różnego rodzaju usługi. Jednocześnie poszukuje się „wartości dodanej”, jaka pojawić się może tylko w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej – wartości dodanej w zakresie wszechstronności usług, ich adekwatności do potrzeb „klientów” oraz jakości oferty.
/T. Szlendak, A. Karwacki, „Napięcia, starcia, rozładowania. Samotna gra w kręgle w obszarze kultury”, Elbląg 2015

PROGRAM:
12.00 – 12.10  Otwarcie konferencji – Witold Wróblewski, Prezydent Miasta Elbląga
12.10 – 13.30 SESJA PLENARNA
12.10 –  12.30      
prof. dr hab. Mirosław Grewiński,  profesor nadzwyczajny i prorektor w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej - Wielosektorowość w polityce społecznej – istota, wyzwania, bariery
12.30 – 12.50
dr Zina Jarmoszuk, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2008-2016 -  Dokumenty strategiczne MKiDN i ich znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego
12.50 – 13.30
prof. dr hab. Tomasz Szlendak, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, socjolog kultury i socjolog rodziny;
prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Karwacki, kierownik Pracowni Badania Jakości Życia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, socjolog i polityk społeczny
Napięcia, starcia, rozładowania – samotna gra w kręgle w obszarze kultury - prezentacja wyników badań realizowanych w trzech województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim  

13.30 – 14.00  Dyskusja
14.00 – 14.30 Przerwa na kawę
14.30 – 16.30 DYSKUSJA PANELOWA O społeczny wymiar polityki kulturalnej
prowadzenie: Edwin Bendyk

1. prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. zw. dr hab., socjolog, antropolog, historyk, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor ds. nauki i kształcenia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, współtwórca i prezes Instytutu Kaszubskiego
2. Stanisław Szultka, Dyrektor Obszaru Badawczego Przedsiębiorstwa i Innowacje w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, współautor Regionalnej Strategii Innowacji dla woj. Pomorskiego, a także wielu ekspertyz i badań z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw, potencjału badawczego, transferu technologii oraz przygotowywanych na potrzeby regionalnych strategii innowacji oraz na potrzeby polityki innowacyjnej kraju
3. dr Bohdan Skrzypczak,  Prezes Zarządu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, animator, działacz lokalnych i regionalnych instytucji edukacji środowiskowych, historyk i pedagog społeczny
4. Ewa Zbroja, animatorka kultury, trenerka (Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP), instruktorka teatralna, wieloletnia dyrektorka instytucji kultury. Od 2010 roku związana z Narodowym Centrum Kultury
5. Piotr Żuchowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Doradca Prezydenta Miasta Elbląga, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2008-2015