Prof. Marian Biskup

Prof. Marian Biskup

Prof. Marian Biskup - Prof. Marian Biskup
Związki Profesora Mariana Biskupa z Elblągiem rozpoczęły się w 1946 roku, kiedy po raz pierwszy odwiedził nasze miasto. Plonem pobytu w Elblągu był pierwszy zarys historii miasta w języku polskim, dotyczący średniowiecza i okresu nowożytnego. W ocenie historyków były to prace pionierskie, które do dziś nic nie straciły na swojej naukowej wartości, ale co więcej stanowiły punkt wyjścia do dalszych badań.
Kiedy powstały w 1957 roku elbląski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego powziął zamiar wydawania czasopisma „Rocznik Elbląski” o poparcie dla tego projektu, a następnie o objęcie funkcji redaktora naukowego zwrócono się właśnie do Pana Profesora Mariana Biskupa. Pierwszy tom „Rocznika Elbląskiego” ukazał się w 1961 roku. Otwierał go artykuł Pana Mariana Biskupa pt. „Potrzeby historiograficzne Elbląga i jego regionu. Profesor Marian Biskup zredagował w latach 1961 – 1985 dziesięć tomów „Rocznika Elbląskiego”. Dzięki Jego pracy czasopismo to utrzymywało wysoki poziom naukowy, stało się znane w kraju i zagranicą. Dzisiaj Pan Profesor pozostaje honorowym członkiem komitetu redakcyjnego. Jest godnym naśladowania przykładem osoby, która potrafiła przez całe życie harmonijnie łączyć swoje powołanie naukowe z działalnością popularyzatorską i wychowawczą niejednokrotnie wymagającą równie wielkiej pasji i zaangażowania. Z jej owoców skorzystał także Elbląg.
Honorowe Obywatelstwo przyznane zostało uchwała Rady Miejskiej Elbląga nr VI/62/2007 z dnia 19.04.2007r.