Komunikat w sprawie obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości części wspólnych budynków

Od 1 stycznia 2016 r. zostają zmienione zasady opodatkowania części wspólnych budynków. Zmiany polegają na obowiązku uiszczania podatku od części wspólnych budynku do Urzędu Miejskiego w Elblągu przez właściciela lokalu. Dotychczas podatek od części wspólnych budynku uiszczała Spółdzielnia/Wspólnota jako płatnik podatku. W znowelizowanej przez Sejm ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono zapis, który określa wprost że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Co to są części wspólne budynku?
Części wspólne  nieruchomości  to :
- klatki schodowe, korytarze, hole, przejścia, prześwity i bramy oraz inne elementy służące do      komunikacji wewnątrz lub w granicach budynku;
- część piwnic (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali), strychy, schowki, wózkarnia, pralnia, suszarnia;
- pomieszczenia gospodarcze;
- pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, hydrofornia);
- budynki pozostałe zlokalizowane w obrębie działki (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali).

 Jak dokonać pomiaru części wspólnych budynku?
1. W przypadku, gdy dla danego budynku sporządzona jest pełna inwentaryzacja – zawiera ona informację o powierzchniach części wspólnych budynku.
2. W przypadku, gdy dla danego budynku inwentaryzacja jest niepełna lub nie ma jej wcale:
-  w budynkach wielorodzinnych pozostających w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej - pomiarów powinna dokonać Spółdzielnia.
- w budynkach wielorodzinnych pozostających w zarządzie ZBK i innych zarządców - pomiary powinny być wykonane w każdej wspólnocie mieszkaniowej w sposób określony na zebraniu każdej wspólnoty,
-  w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębniono własność lokali i w których:  zarząd wspólnoty prowadzony jest samodzielnie, lub  brak jest ustalonego zarządu mieszkańcy będą musieli wykonać pomiary samodzielnie.
3.  Przy wykonywaniu pomiarów należy wykorzystać poniższe informacje:
- W pierwszej kolejności -  zmierzyć powierzchnię użytkową wszystkich pomieszczeń wspólnych na wszystkich kondygnacjach, również w budynkach innych niż mieszkalne, jeżeli zlokalizowane są one na tej samej działce co budynek mieszkalny i nie zostały przypisane do odrębnych lokali w akcie notarialnym.
-  Pomiar powinien być wykonany po wewnętrznych ścianach pomieszczeń, z dokładnością do 1 cm.
-  Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m podlega opodatkowaniu w całości.
-  Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości  od 1,40 m do 2,20 m podlega opodatkowaniu w połowie.
-  Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości  do 1,40 m nie podlega opodatkowaniu.
-  Powierzchnia klatki schodowej – pionowy ciąg komunikacji – jest wyłączona z opodatkowania.

Jak obliczyć udział w częściach wspólnych budynku?
Aby obliczyć udział w częściach wspólnych budynku mnożymy powierzchnię użytkową części wspólnych budynku razy  udział lokalu wyrażony w ułamku w akcie notarialnym kupna nieruchomości.

Przykład: powierzchnia użytkowa części wspólnych budynku mieszkalnego (budynków w nieruchomości wielobudynkowej) wynosi 91,66 m2, udział lokalu wynikający z aktu notarialnego wynosi 8372/36115 (przy zapisie w ułamku dziesiętnym wielkość ta wyniosłaby 0,2318), co daje udział lokalu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego 21,25 m2  (91,66 m2 x 8372/36115 = 21,25 m2 lub 0,2318 x 91,66m2=21,25 m2 ).

Części wspólne w budynkach mieszkalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawek dla budynków mieszkalnych. Dla powyższego przykładu, wg stawek podatkowych uchwalonych na 2016 rok, podatek od nieruchomości za udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wyniesie: 21,25 m2 * 0,68 zł = 14,45 zł.

Części wspólne w budynkach pozostałych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawek dla budynków pozostałych. Dla powyższego przykładu, wg stawek podatkowych uchwalonych na 2016 rok, podatek od nieruchomości za udział w częściach wspólnych budynku pozostałego
wyniesie: 21,25 m2 * 7,46 zł = 158,74 zł.
 
Tak obliczone dane wymagają zgłoszenia w ewidencji podatkowej prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Dane będą uzupełniane sukcesywnie przez cały 2016 rok, w miarę składanych informacji podatkowych przez właścicieli nieruchomości. W celu aktualizacji danych właściciele nieruchomości, w których wyodrębniono własność lokali proszeni są o wypełnienie informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości oraz załącznika ZN-1A.

Druki można pobrać ze strony www.elblag.eu – zakładka „Podatki i opłaty” lub w formie papierowej w pok. 118 Urzędu Miejskiego w Elblągu.
 
Złożenia wypełnionych druków można dokonać:
- osobiście, w  pok. 118 Urzędu Miejskiego w Elblągu,
- listownie, za pośrednictwem operatora pocztowego,
- elektronicznie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Przykład wypełnienia informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla właściciela wyodrębnionego lokalu powyżej wysokości 2,20m, powierzchni użytkowej 58m2, piwnicy 2m2, udziału w częściach wspólnych budynku  3,18m2.

IN-1
ZN-1A

 

d 1 stycznia 2016 r. zostają zmienione zasady opodatkowania części wspólnych budynków. Zmiany polegają na obowiązku uiszczania podatku od części wspólnych budynku do Urzędu Miejskiego w Elblągu przez właściciela lokalu. Dotychczas podatek od części wspólnych budynku uiszczała Spółdzielnia/Wspólnota jako płatnik podatku. W znowelizowanej przez Sejm ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono zapis, który określa wprost że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Co to są części wspólne budynku?

Części wspólne  nieruchomości  to :

- klatki schodowe, korytarze, hole, przejścia, prześwity i bramy oraz inne elementy służące do     komunikacji wewnątrz lub w granicach budynku;

- część piwnic (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali), strychy, schowki, wózkarnia, pralnia, suszarnia;

- pomieszczenia gospodarcze;

- pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, hydrofornia);

- budynki pozostałe zlokalizowane w obrębie działki (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali).

 Jak dokonać pomiaru części wspólnych budynku?

1. W przypadku, gdy dla danego budynku sporządzona jest pełna inwentaryzacja – zawiera ona informację o powierzchniach części wspólnych budynku.

2. W przypadku, gdy dla danego budynku inwentaryzacja jest niepełna lub nie ma jej wcale:

-  w budynkach wielorodzinnych pozostających w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej - pomiarów powinna dokonać Spółdzielnia.

- w budynkach wielorodzinnych pozostających w zarządzie ZBK i innych zarządców - pomiary powinny być wykonane w każdej wspólnocie mieszkaniowej w sposób określony na zebraniu każdej wspólnoty,

-  w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębniono własność lokali i w których:  zarząd wspólnoty prowadzony jest samodzielnie, lub  brak jest ustalonego zarządu mieszkańcy będą musieli wykonać pomiary samodzielnie.

3.  Przy wykonywaniu pomiarów należy wykorzystać poniższe informacje:

- W pierwszej kolejności -  zmierzyć powierzchnię użytkową wszystkich pomieszczeń wspólnych na wszystkich kondygnacjach, również w budynkach innych niż mieszkalne, jeżeli zlokalizowane są one na tej samej działce co budynek mieszkalny i nie zostały przypisane do odrębnych lokali w akcie notarialnym.

-  Pomiar powinien być wykonany po wewnętrznych ścianach pomieszczeń, z dokładnością do 1 cm.

-  Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m podlega opodatkowaniu w całości.

-  Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości  od 1,40 m do 2,20 m podlega opodatkowaniu w połowie.

-  Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości  do 1,40 m nie podlega opodatkowaniu.

-  Powierzchnia klatki schodowej – pionowy ciąg komunikacji – jest wyłączona z opodatkowania.

 Jak obliczyć udział w częściach wspólnych budynku?

Aby obliczyć udział w częściach wspólnych budynku mnożymy powierzchnię użytkową części wspólnych budynku razy  udział lokalu wyrażony w ułamku w akcie notarialnym kupna nieruchomości.

Przykład: powierzchnia użytkowa części wspólnych budynku mieszkalnego wynosi 91,66 m2, udział lokalu wynikający z aktu notarialnego wynosi 8372/36115, co daje udział lokalu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego 21,25 m2 (91,66 m2 x 8372/36115 = 21,25 m2).

Części wspólne w budynkach mieszkalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawek dla budynków mieszkalnych. Dla powyższego przykładu, wg stawek podatkowych uchwalonych na 2016 rok, podatek od nieruchomości za udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wyniesie: 21,25 m2 * 0,68 zł = 14,45 zł.

 Części wspólne w budynkach pozostałych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawek dla budynków pozostałych. Dla powyższego przykładu, wg stawek podatkowych uchwalonych na 2016 rok, podatek od nieruchomości za udział w częściach wspólnych budynku pozostałego

wyniesie: 21,25 m2 * 7,46 zł = 158,74 zł.

Tak obliczone dane wymagają zgłoszenia w ewidencji podatkowej prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Dane będą uzupełniane sukcesywnie przez cały 2016 rok, w miarę składanych informacji podatkowych przez właścicieli nieruchomości. W celu aktualizacji danych właściciele nieruchomości, w których wyodrębniono własność lokali proszeni są o wypełnienie informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości oraz załącznika ZN-1A.

Druki można pobrać ze strony www.elblag.eu – zakładka „Podatki i opłaty” lub w formie papierowej w pok. 118 Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Złożenia wypełnionych druków można dokonać:

- osobiście, w  pok. 118 Urzędu Miejskiego w Elblągu,

- listownie, za pośrednictwem operatora pocztowego,

- elektronicznie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.