Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej

  • 1 października 1992 r. Biskup Elbląski dr Andrzej Śliwiński wydał dekret powołujący do istnienia, w nowo utworzonej diecezji Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
  • Decyzją Stolicy Apostolskiej Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej jest afiliowane do Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Alumni seminarium są zarazem studentami uniwersytetu, mają wszystkie prawa z tego wynikające, a na zakończenie studiów otrzymują dyplom uniwersytecki, uzyskując tytuł magistra teologii ze specjalizacją nauczycielską. Studia w seminarium trwają sześć lat.
  • Klerycy zdobywają szeroką wiedzę z zakresu filozofii (2 lata) i teologii (4 lata). Możliwością poszerzenia wykładów są konferencje naukowe organizowane na miejscu, wyjazdowe kursy dokształcające, spotkania z ludźmi znanymi i cenionymi
    w życiu Kościoła. Pomocą służą także szerokie zbiory biblioteczne naszej biblioteki, które wynoszą obecnie 27 tyś. woluminów.
  • Seminarium to miejsce modlitwy, nauki, zdobywania doświadczeń i czas wszechstronnego rozwoju.
  • Seminarium to czas rozwoju duchowego, a także formacja pastoralna, czyli praktyczne przygotowanie do posługi słowa, ewangelizacji, liturgii i współpracy ze świeckimi.
  • Klerycy uczą się pracy w duszpasterstwach specjalistycznych w ciągu roku akademickiego. Służą temu praktyki wakacyjne w środowiskach ludzi młodych, dzieci i starszych; wśród chorych, niepełnosprawnych, w ruchach katolickich i grupach rekolekcyjnych.

W dążeniu do podstawowego celu - kapłaństwa jest kilka „stacji". Na trzecim roku studiów klerycy zostają obtoczeni w sutanny, a także wprowadzeni w posługę lektora - posługę stołu Słowa Bożego. Na czwartym roku w posługę akolity - posługę stołu Eucharystii. Na końcu roku piątego mają miejsce święcenia diakonatu. Zwieńczeniem drogi są święcenia kapłańskie. Nowo wyświęceni kapłani wyruszają do ludzi, aby nieść Dobrą Nowinę.

Obok różnych obowiązków każdy z alumnów ma możliwość ubogacania siebie przez wspólne i indywidualne wyjścia do kina, teatru, opery itp. Ogromnym polem popisu jest kilkanaście grup kleryckich. Są wśród nich m.in. Koło Powołaniowe, Koło Caritas, Krąg Harcerski, Redakcja „Myślnika Kleryckiego", zespół muzyczny, sekcja sportowa i inne. Klerycy mają dostęp do sali gimnastycznej, boiska sportowego i basenu. Każdy ma możliwość rozwoju własnych zainteresowań.

Aby zostać przyjętym do seminarium, trzeba najpierw przejść pozytywnie weryfikację powołania polegającą na odbyciu egzaminu wstępnego. Obowiązkowa jest internetowa rejestracja kandydata (zob.: http://www.uwm.edu.pl/wt/). Dnia 2 lipca br. o godz. 10.00
w budynku Seminarium Duchownego odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do seminarium, prowadzona w oparciu o pracę pisemną. Każdy kandydat winien wcześniej zgłosić chęć wstąpienia do Seminarium, odbyć rozmowę wstępną z rektorem WSD i wypełnić odpowiednie formularze. Informacje na ten temat znajdują się na stronie naszego Seminarium: www.seminarium.elblag.opoka.org.pl oraz na stronie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie: http://www.uwm.edu.pl/wt/

Informacje dla kandydatów

Spis dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie do WSD DE napisane własnoręcznie,

2. Własnoręcznie napisany życiorys,

3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),

3. Świadectwo dojrzałości (oryginał),

4. Świadectwo chrztu,

5. Świadectwo bierzmowania,

6. Opinia Księdza Proboszcza,

7. Opinia katechety,

8. Świadectwo zdrowia dla kandydatów na wyższe uczelnie (specjalizacja nauczycielska),

9. Dowód osobisty,

10. Książeczka wojskowa,

11. Fotografie legitymacyjne 5 sztuk,

12. Fotografia w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

13. Wypełniony formularz podania rekrutacyjnego UWM (generowany przy internetowej rejestracji kandydata: http://www.uwm.edu.pl/?q=pages/term/5)

14. Opłata rekrutacyjna na rzecz Wydziału Teologii UWM (Wysokość opłaty rekrutacyjnej jest podawana corocznie na stronie UWM. Opłatę trzeba wnieść na numer konta, który jest generowany przy Internetowej Rejestracji Kandydata; jeśli płatności dokonuje się internetowo, trzeba wydrukować potwierdzenie wpłaty. Tytuł płatności – „Rekrutacja 2010”)

Obowiązkowa jest internetowa rejestracja kandydata (zob.: http://www.uwm.edu.pl/wt/)

Dnia 2 lipca br. o godz. 10.00 w budynku Seminarium Duchownego odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do seminarium, prowadzona w oparciu o pracę pisemną.


Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej

ul. Bożego Ciała 10
82-300 Elbląg
tel. (055) 232-51-83

www.wsd-elblag.pl