Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest uczelnia publiczną utworzona w 1998 roku.
 • Posiada własne, nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne oraz w pełni wyposażone laboratoria przystosowane do europejskich standardów.
 • PWSZ w Elblągu wypełnia misję służąc Elblągowi i jego regionowi realizując swoją wizję. W Uczelni działa Centrum Współpracy z Otoczeniem Społecznym, Gospodarczym i Instytucjonalnym, w skład którego wchodzą: Akademickie Biuro Karier, Centrum Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych.
 • PWSZ w Elblągu jest pomysłodawczynią i merytorycznym liderem ogólnokrajowego, koncepcyjnego, pozakonkursowego projektu pn.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, którego celem było wypracowanie systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych na I stopniu studiów o profilu praktycznym.
 • Uczelnia zawarła ponad 600 umów i porozumień z firmami, instytucjami administracji, organizacjami i z wieloma różnymi podmiotami, w których mogą być zatrudniani absolwenci Uczelni.
 • Absolwenci PWSZ w Elblągu są cenieni przez pracodawców. Badania wykazały, że bezrobocie wśród nich nie przekracza 2%, co w regionie o podwyższonym bezrobociu jest sukcesem. Z tego powodu PWSZ w Elblągu już dwukrotnie otrzymała nagrodę wynoszącą 1 mln zł, w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości prowadzonej przez MNiSW.
 • Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie zapomogi oraz stypendium: socjalnego, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
 • Uczelnia oferuje studentom 200 miejsc w Domu Studenckim z dostępem do: Internetu, sauny, klubu fitness oraz siłowni.
 • Uczestnicząc w Europejskim Programie Erasmus+ Uczelnia umożliwia studentom odbycie części studiów oraz wyjazd na praktykę do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Turcji.
 • O jakości kształcenia prowadzonego w PWSZ w Elblągu świadczą liczne wyróżnienia, którymi honorowana jest Uczelnia. Od kilku lat PWSZ w Elblągu jest bardzo dobrze oceniana w międzynarodowym rankingu U-Multirank, tworzonym przez Komisję Europejską w Brukseli.

Oferta kształcenia

Na rok akademicki 2020/2021 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oferuje kształcenie na dziesięciu kierunkach studiów I stopnia, na trzech II stopnia i na dwóch kierunkach jednolitych magisterskich. Kształcenie odbywa się w 4 Instytutach: Ekonomicznym, Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego, Pedagogiczno-Językowym i Politechnicznym. Wszystkie kierunki studiów mają profil praktyczny i prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia bezpłatne) lub w trybie niestacjonarnym (odpłatne). Dodatkowo na niektórych kierunkach utworzono grupy popołudniowe dla osób pracujących, studia prowadzone w trybie stacjonarnym – popołudniowym są również bezpłatne.

STUDIA I STOPNIA

KIERUNEK: INFORMATYKA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

 • ADMINISTRACJA SYSTEMÓW I SIECI KOMPUTEROWYCH
 • PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH I OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE
 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIA

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

 • TECHNIKI KOMPUTEROWE W BUDOWIE MASZYN
 • TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN

KIERUNEK: BUDOWNICTWO

KIERUNEK: SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE

KIERUNEK: EKONOMIA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

 • EKONOMIKA MENEDŻERSKA
 • EKONOMIKA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W BIZNESIE
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GOSPODARCZA

KIERUNEK: ADMINISTRACJA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

 • ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
 • ADMINISTRACJA SKARBOWA
 • PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ W ADMINISTRACJI

KIERUNEK: PEDAGOGIKA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
 • LOGOPEDIA

 

KIERUNEK: FILOLOGIA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

 • LINGWISTYKA STOSOWANA – JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
 • FILOLOGIA ANGIELSKA – NAUCZYCIELSKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA – JEZYKI OBCE W BIZNESIE

 

KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

 • DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA
 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - NOWOŚĆ

KIERUNEK: LOGOPEDIA* - NOWOŚĆ

* kierunek pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Senatu PWSZ w E-gu Nr 03/2020, zostanie uruchomiony pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji MNiSW

 

STUDIA II STOPNIA

KIERUNEK: STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE**

** RÓWNIEŻ W FORMIE STACJONARNEJ – POPOLUDNIOWEJ DLA PRACUJACYCH (BEZPŁATNE) ORAZ W FORMIE NIESTACJONARNEJ

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

 • MENADŻER USŁUG PUBLICZNYCH
 • MENADŻER ANALIZ BIZNESOWYCH

KIERUNEK: PEDAGOGIKA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

 • WCZESNA EDUKACJA
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ARTETERAPIĄ
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
 • PEDAGOGIKA MEDIALNA

KIERUNEK: LOGOPEDIA* - NOWOŚĆ!

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zapisy na stronie:

www.irk.pwsz.elblag.pl

Współpraca

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu prowadzi szeroko rozumianą współpracę z uniwersytetami, szkołami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi zarówno w Polsce jak i za granicą. Poprzez zawarte porozumienia oraz prowadzone wspólne programy badawcze Uczelnia współpracuje między innymi z: Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Uniwersytetem Technicznym w Kaliningradzie (Rosja), Uniwersytetem Bałtyckim w Uppsali (Szwecja), Universitas Studiorum Polona Vilnensis (Litwa), Uniwersytetem Technicznym w Kownie (Litwa), Norweskim Instytutem Badań Wody w Bergen (Norwegia). Zawarte umowy mają wpływ zarówno na poszerzanie oferty dydaktycznej, jak i pogłębianie wiedzy studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników PWSZ w Elblągu.

Studenci

Dbając o rozwój intelektualny i kulturalny studentów, władze Uczelni prowadzą ścisłą współpracę z Radą Studentów, której przedstawiciele zasiadają w Senacie PWSZ w Elblągu. Rada Studentów to pomost łączący studentów z władzami Uczelni i reprezentant studentów na posiedzeniach Komisji Stypendialnej, Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. Rada zajmuje się także organizowaniem studenckich imprez rozrywkowych i sportowych, m.in. otrzęsin, wieczornic rocznicowych, wernisaży, spotkań w dyskusyjnym klubie filmowym, wieczorów z poezją, Turbinaliów itp. Studenci biorą również udział w konferencjach naukowych i debatach. Przedstawiciele Rady Studentów współpracują z Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej aktywnie włączając się w prowadzone akcje. Aby zapewnić swoim studentom rozwój, PWSZ w Elblągu oferuje im możliwość podejmowania dodatkowej działalności np. naukowej w Studenckich Kołach Naukowych; artystycznej w chórze, w kole plastycznym, w kole fotograficznym, teatrze studenckim; sportowej w KU AZS PWSZ w Elblągu.

Sport

Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu stwarza warunki do uprawiania sportu w wymiarze większym i bardziej ukierunkowanym niż programowe zajęcia WF. Bycie jego członkiem to niepowtarzalna okazja do uczestnictwa w całej gamie rozgrywek uczelnianych, międzyuczelnianych, środowiskowych, kończąc na Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych. AZS to nie tylko rywalizacja sportowa. To szansa sprawdzenia się w pracy organizacyjnej, to okazja do poznania studentów z całej Polski, z liczącej blisko 50 tys. członków organizacji.

Biuro karier

W budowanie karier absolwentów Uczelni zaangażowane jest Akademickie Biuro Karier. W Akademickim Biurze Karier realizowany jest projekt pn.: „Reaktor ABK”, poświęcony wspomaganiu studentów, abiturientów i absolwentów poprzez doradztwo zawodowe mające na celu zwiększenie stopnia zatrudnialności. Przy zakładaniu własnego biznesu absolwenci mogą też liczyć na wsparcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. AIP dysponuje 20 wyposażonymi pomieszczeniami, w których zainkubowało się do tej pory ponad 100 startujących firm. AIP jako Instytucja otoczenia biznesu zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości, ułatwianiem rozpoczynania działalności gospodarczej, pomocą nowotworzonym przedsiębiorcom. Jako jednostka Uczelniana realizuje kolejne edycje projektu „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”. Przedsiębiorstwa otrzymują bezpłatnie dostęp do powierzchni biurowej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem oraz usługi tj. szkolenia, doradztwo, mentoring, usługi: prawne, księgowe, związane z promocją, ICT, specjalistyczne tj. szkolenia specjalistyczne.

Biuro Informacji Rekrutacyjnej
tel.: +48 55 629 05 54
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
tel. 55 629 05 05, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.