Stypendia szkolne

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu przypomina,  że  wzorem  lat  ubiegłych przy współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi - przeprowadzana jest akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2016/2017 dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg – w ustawowym nieprzekraczalnym  terminie do dnia 15 września br.

Miesięczna wysokość dochodu  na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne - nie może być wyższa niż 514 zł netto oraz 634 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (pełnoletniego ucznia/słuchacza prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe)).  Do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się środków z Programu Rodzina 500 plus.

Wnioski można pobrać:

  • z Biuletynu Informacji Publicznej
  • z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (www.eped.pl) – moduł Stypendia;
  • w szkole, do której uczęszcza uczeń,  jeżeli szkoła prowadzona jest przez  Gminę Miasto Elbląg;
  • w Urzędzie Miejskim w Elblągu (pokój 318),  jeżeli  uczeń  pobiera  naukę w szkole  położonej  poza terenem Miasta Elbląg lub w  innych szkołach, dla  których Gmina Miasto Elbląg nie jest organem prowadzącym.