Wyprawka szkolna 2016/2017

Wyprawka szkolna 2016/2017

Wyprawka szkolna 2016/2017 - Wyprawka szkolna 2016/2017

Do 5 września 2016 r. rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.

Pomoc przysługuje:
1) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
2) uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym na zakup materiałów edukacyjnych. Dofinansowanie dotyczy także uczniów uczęszczających w roku szkolnych 2016/17 do klas I-III i VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych.
Dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klas I-III szkół podstawowych jedynie w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 22ad ust. 1 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania w szkołach oraz na stronie: www.eped.pl