Safe School - bezpieczna szkoła. Polska i bułgarska.

spotkanie w ramach projektu

spotkanie w ramach projektu - spotkanie w ramach projektu


W ramach projektu edukacyjnego „Safe School - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych” w Elblągu przebywa, i zbiera doświadczenia, grupa dziesięciu przedstawicieli bułgarskiego samorządu (policjanci, nauczyciele oraz urzędnicy). Swój pobyt rozpoczęli od środowej wizyty w Urzędzie Miejskim i spotkania z Bogusławem Miluszem wiceprezydentem Elbląga oraz Małgorzatą Sowicką dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

W dalszej części swojej wizyty goście z Bułgarii odwiedzili Komendę Miejską Policji w Elblągu, gdzie mogli zapoznać się z prezentacją multimedialną dotyczącą działań profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych przez Policję w zakresie bezpieczeństwa, zwiedzić jednostkę i obejrzeć pokaz sprzętu policyjnego.

Kolejnym punktem wizyty były szkoły. Najpierw Szkoła Podstawowa Nr 14 w Elblągu, gdzie uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach: lekcji przyrody i zajęć innowacji matematycznej. W kontekście projektu interesująca jest część praktyczna zrealizowana na sali gimnastycznej - pokazy "Miasteczko ruchu drogowego" oraz ''Maluchy ratują życie''. Natomiast w Zespole Szkół Technicznych w Elblągu goście mieli okazję zapoznać się z prezentacją dotyczącą działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa realizowanych przez Szkołę (skierowanych do dzieci i młodzieży elbląskich placówek oświatowych). Wśród prezentowanych działań znalazły się zajęcia pn. „Bezpieczne przestrzenie”, „Cyberprzemoc – jak się jej przeciwstawić”, „Pierwsza pomoc”, „Terroryzm – zagrożenie XXI wieku”,  „Bezpieczeństwo dziecka”. Część praktyczna zrealizowana w szkole, to m.in. zajęcia samoobrony, pokaz musztry policyjnej w wykonaniu uczniów klasy mundurowej, zajęcia z kryminalistyki (zbieranie śladów dowodowych), pokaz pierwszej pomocy, zajęcia z chemii laboratoryjnej.

Panele dyskusyjne realizowane w Elblągu podczas wizyty 12-18 stycznia br.
- „Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkołach. Poprawa bezpieczeństwa dzieci w obszarze ruchu drogowego oraz wypracowanie bezpiecznego zachowania w sytuacjach kryzysowych”.
- „Jak przekazać uczniom wiedzę i umiejętności radzenia sobie ze współcześnie zidentyfikowanymi zagrożeniami, a nauczycielom szerokie spektrum działań w obszarze zapewnienia podopiecznym bezpieczeństwa oraz bogaty materiał do prowadzenia zajęć”.
- „Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do szkół”.
- „Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, rozwijanie potencjału w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole”.
- „Podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo działającymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci i młodzieży”.
- „Wzmocnienie efektywności dotychczas podejmowanych w szkołach działań mających na celu zapewnienie  bezpieczeństwa uczniom oraz opracowanie metod i treści kształcenia związanych z  bezpieczeństwem na drodze”.
- „Wymiana doświadczeń osób opracowujących zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w szkole oraz programu do nauczania dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.
- „Bezpieczne uczestnictwo dziecka w ruchu drogowym”.
- „Unormowania prawne z zakresu bezpieczeństwa pieszych”.
- „Programy profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa pieszych, rola szkoły, jaką odgrywa w bezpieczeństwie dzieci w ruchu drogowym, postawy rodziców w wychowaniu komunikacyjnym, rola samorządów lokalnych”.


O projekcie

Projekt, który trwał będzie do sierpnia 2017 roku ma przede wszystkim na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych. Zakłada kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, rozwijanie potencjału w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo działającymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci i młodzieży.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są nauczyciele, funkcjonariusze policji oraz pracownicy organu prowadzącego szkoły. Przedstawiciele ww. instytucji uczestniczą w krótkich formach szkoleniowych realizowanych w ramach projektu. Natomiast w ramach działań projektowych, realizowanych na rzecz bezpieczeństwa dzieci w szkołach, prowadzone są przez funkcjonariuszy policji (w trakcie roku szkolnego) cykliczne pogadanki/warsztaty dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli.

Ponadto prowadzonych jest szereg innych działań związanych z tematyką projektu, takich jak: nawiązanie współpracy z ośrodkami ruchu drogowego, powołanie w szkołach zespołu reagowania kryzysowego, przygotowanie uczniów do egzaminów na kartę moto i rowerową założenie szkolnych kół drogowych, zakup odblasków dla uczniów, organizacja turnieju z zakresu bezpieczeństwa drogowego, a także wiele innych.

Produktem końcowym wypracowanym w ramach realizacji projektu będzie:
1.  Program do nauczania – treści kształcenia związane z bezpieczeństwem na drodze (wydany w formie broszury).
2. Zbiór niezbędnych procedur w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w szkole (wydane w formie broszury).

Elbląskimi partnerami projektu: Urząd Miejski w Elblągu, Komenda Miejska Policji w Elblągu, Szkoła Podstawowa Nr 14 w Elblągu, Zespół Szkół Technicznych w Elblągu.

logo

spotkanie w ramach projektu

spotkanie w ramach projektu - spotkanie w ramach projektu

spotkanie w ramach projektu

spotkanie w ramach projektu - spotkanie w ramach projektu

spotkanie w ramach projektu

spotkanie w ramach projektu - spotkanie w ramach projektu

 

spotkanie w ramach projektu

spotkanie w ramach projektu - spotkanie w ramach projektu

spotkanie w ramach projektu

spotkanie w ramach projektu - spotkanie w ramach projektu

spotkanie w ramach projektu

spotkanie w ramach projektu - spotkanie w ramach projektu