Prewencja i edukcja - zakończenie projektu

logo

logo - logo

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Prevention and education - cooperation of local authorities and police addressed to schools and educational institutions” (Prewencja i edukacja- system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych).

Głównym celem projektu było zwiększenie oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. W ramach projektu została opracowana strategia działań wychowawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci
i młodzieży oraz szkolne procedury postępowania nauczycieli (pracowników szkoły) i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

Ponadto jako najważniejsze rezultaty osiągnięte w projekcie można wymienić:
- wzrost poziomu świadomości na temat zagrożeń wśród dzieci i młodzieży,
- wzmocnienie jakości i wymiaru kształcenia nauczycieli w zakresie profilaktyki zagrożeń,
- wypracowanie innowacyjnych metod dydaktycznych w zakresie profilaktyki zagrożeń,
- ograniczenie przemocy i przestępczości na terenie szkoły,
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole,
- uświadomienie społeczności lokalnej o występujących zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania im,
- pobudzenie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Projekt realizowany był od sierpnia 2013r. w partnerstwie z władzami miasta Berkovitsa (Bułgaria) w ramach srodków Unii Europejskiej, program „Uczenie się przez całe życie“ Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio.

logo

logo - logo