Edukacyjny projekt finiszuje

logo
Z końcem lipca br. kończy się realizacja dwuletniego projektu unijnego pn. „4 S-Say Short Simply Sport”, który Urząd Miejski w Elblągu zrealizował w partnerstwie z władzami miasta Timisoara (Rumunia).

Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju, uprawiania i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie miała na celu: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy nt. atrakcyjności prowadzenia aktywnej formy zajęć fizycznych oraz zrozumienia wartości, jakie niesie ze sobą uprawianie sportu, pomaganie młodym ludziom, poprzez uprawianie sportu, w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, wspieranie tworzenia innowacyjnych metodologii prowadzenia zajęć kultury fizycznej, wzmacnianie jakości i wymiaru kształcenia nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć kultury fizycznej, wspieranie poprawy metod dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć z kultury fizycznej, propagowanie sportu jako atrakcyjnej i niezbędnej dziedziny życia.

Dzięki realizacji niniejszego projektu osiągnięto następujące rezultaty:
- zrealizowano mobilności do partnera zagranicznego, podczas których odbywały praktyczne sesje w szkołach, sesje szkoleniowe, panele dyskusyjne, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk przedstawicieli obu regionów,
- powstała broszura informacyjna dotycząca oferty zajęć sportowych szkół zlokalizowanych w mieście każdego z partnerów,
- powstały ciekawe wywiady przeprowadzone przez uczniów z mistrzami sportu z danego regionu partnerskiego,
- odbyły się wydarzenia popularyzujące sport z udziałem reprezentantów z obu krajów, uczniów zagranicznego partnera, pracowników oświaty,
- nawiązana została współpraca między klubami sportowymi obu partnerów,
- łącznie do udziału w projekcie zostało zaangażowanych 100 osób (pracowników systemu oświaty, nauczycieli ze szkół uczestniczących w projekcie, uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie),
- zwiększył się poziom świadomości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej nt. atrakcyjności prowadzenia aktywnej formy zajęć fizycznych oraz wartości jakie niesie ze sobą uprawianie sportu,
- rozwinęły się u młodzieży podstawowe umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego,
- zaszczepiona została w młodych ludziach pasja uprawiania sportu,
Całkowita wartość projektu wyniosła 44 500 EUR, w tym kwota dofinansowania to 38 375 EUR.

Partnerzy:
Polska: Gmina Miasto Elbląg, Gimnazjum nr 9, IV Liceum Ogólnokształcące, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Rumunia: School Inspectorate of Timis County, Clubul Sportiv Scolar Bega, Secondary School No. 6 Timisoara, Varias General Secondary School, County Department of Sport and Youth Timis

„4 S“- Say Short Simply Sport
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius Partnerskie Projekty Regio

logo

logo - logo