Rządowy program „Wyprawka szkolna 2015”

wyprawka szkolna 2015

wyprawka szkolna 2015 - wyprawka szkolna 2015
Do 07 września 2015 r. rodzice uczniów klas III szkół podstawowych oraz klas IV technikum, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.

 

 

Pomoc przysługuje:
a) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 574,00 zł) – dotyczy uczniów klas III elbląskich szkół podstawowych, klas IV technikum;
b) uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności, na podstawie decyzji dyrektora szkoły – dotyczy uczniów klas III elbląskich szkół podstawowych, klas IV technikum;
c) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dotyczy uczniów klas III, V oraz VI szkół podstawowych, klas II-III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych;
d) uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z klas I i II SP
 w przypadku, gdy nie będą korzystać z podręcznika z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania w szkołach oraz na stronie: www.eped.pl