Prewencja i edukacja - w Elblągu i mieście Berkovista

 Prewencja i edukacja - w Elblągu i mieście Berkovista

Prewencja i edukacja - w Elblągu i mieście Berkovista - Prewencja i edukacja - w Elblągu i mieście Berkovista
Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Elblągu po raz ostatni spotkali się uczestnicy projektu edukacyjnego "Prewencja i edukacja - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych". Projekt podsumowywali urzędnicy, nauczyciele z Elbląga oraz bułgarskiego miasta Berkovista, a także elbląscy policjanci i ich odpowiednicy z Bułgarii.

Głównym celem projektu, który realizowany jest od sierpnia ubiegłego roku jest zwiększenie oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. Co istotne, w działaniach tych poza pedagogami uczestniczą również policjanci. W ramach projektu opracowano strategię działań wychowawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży oraz procedury postępowania.

Wśród realizowanych zadań, zarówno w Elblągu, jak i w bułgarskim mieście Berkovista znalazły się m.in.:

- utworzenie koalicji (organ prowadzący szkoły, szkoły i policja) na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dzieci i młodzieży w szkołach,
- wypracowanie długofalowej współpracy profilaktyczno-wychowawczej pomiędzy samorządem, szkołami i policją (skuteczne reagowanie i ograniczanie zjawisk patologii społecznych - narkomanii, alkoholizmu, przemocy, prostytucji itp.),
- wypracowanie procedur postępowania (jednolite, spójne i efektywne działanie, którego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży),
- podniesienie poziomu świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń, wytworzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, zasad i norm społecznych,
- wzmocnienie jakości i wymiaru kształcenia nauczycieli w zakresie profilaktyki zagrożeń,
- wypracowanie innowacyjnych metod dydaktycznych w zakresie profilaktyki zagrożeń,
- zwiększenie oddziaływania szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją,
- zmniejszenie ilości czynów karalnych popełnianych na terenie szkoły, ograniczenie przemocy i przestępczości, lepsze rozpoznanie negatywnych zjawisk, wzrost wykrywalności przestępstw,
- obniżenie poziomu strachu i agresji wśród uczniów oraz kadry nauczycielskiej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole,
- wzrost prestiżu szkoły i policji wśród uczniów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio.

Partnerami lokalnymi po stronie polskiej są: Urząd Miejski w Elblągu, Komenda Miejska Policji w Elblągu, Gimnazjum nr 6 w Elblągu, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.