Geocertyfikat dla ZSO nr 2

z certyfikatem
II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka  i Gimnazjum nr 3 otrzymały 15 kwietnia "Geocertyfikat" – tytuł nadawany placówkom oświatowym, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia.

Komisja certyfikacyjna doceniła inicjatywy uczniów i nauczycieli ZSO nr 2, ukazujące geologiczne i antropogeniczne elementy przyrody nieożywionej, a także ślady dziedzictwa kulturowego Elbląga i okolic.

Najważniejsze działania  podjęte w ZSO nr 2 to:

• Utworzenie lapidarium geologicznego - jest to ekspozycja skał na otwartym powietrzu składająca się z kilkunastu okazów skał, głównie głazów narzutowych magmowe i metamorficzne
• Utworzenie kolekcji skał i skamieniałości -uczniowie do dyspozycji mają ok. dwustu okazów, które podzielono na skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Nasze skalne zbiory to również minerały    i rudy niektórych metali. Kolekcja ta prezentowana była już kilkakrotnie na forum społeczności szkolnej Jej eksponaty zaś służą jako pomoc dydaktyczna.
• Zorganizowanie dnia z geologią - w ramach „Dnia z geologią” w ZSO nr 2 odbyły się następujące działania: prelekcje m.in. o historii geologicznej regionu,  wystawa pt.: „Dzieje Ziemi”.
• Edukacja młodzieży na temat skał i skamieniałości Warmii i Mazur
• „Ocalić od zapomnienia” projekt mający na celu wyszukanie, sfotografowanie  i opisanie starych cmentarzy, głazów pamiątkowych i obelisków w swojej miejscowości.W efekcie czego powstał album: „Ocalić od zapomnienia…dawne cmentarze w Elblągu”. Album prezentuje najważniejsze, wpisujące się  w krajobraz miasta, ślady po dawnych cmentarzach.
• organizowanie warsztatów dotyczących gliny, materiału wykorzystywanego w regionie w budownictwie oraz ceramice użytkowej. Młodzież poznaje na nich historię wyrobów z gliny, historię ceramiki, poznaje jej rodzaje. W części praktycznej warsztatów uczniowie otrzymują -specjalną glinkę, którą po namoczeniu i odpowiednim wyrobieniu poddali działaniu swojej wyobraźni.

Jesteśmy z Geocertyfikatu dumni, ponieważ jest to kolejne osiągnięcie potwierdzające realizację priorytetowego zadania w ZSO nr 2, jakim jest kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce.

certyfikat

Nauczyciele geografii ZSO nr 2 w Elblągu