Informacja na temat rekrutacji do elbląskich przedszkoli

23 marca rozpoczyna się rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych Rekrutacja do przedszkoli obejmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w roku 2012, 2011, 2010), a do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą przyjmowane dzieci w wieku 5 lat (tj. ur. 2010 r.).

Nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 4, Nr 9, Nr 12, Nr 15, Nr 16, Nr 19 w siedzibie tych szkół. Dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji oraz uwzględniając sytuację dzieci i rodziców z obwodów szkół, w których nie będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, przyjmuje się zasadę, że dzieci znajdujące się w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, których rodzice złożą wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, zostaną uznane za dzieci z obwodu danej szkoły, w której powstaje oddział przedszkolny zgodnie z poniższym przydziałem:

- w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 1 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej
nr 21, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 25,

- w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Rodziny Nalazków 20 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 18, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 1,

- Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Zajchowskiego 12 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 23, Szkoły Podstawowej nr 21, Szkoły Podstawowej nr 8,

- Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Modlińskiej 39 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej
nr 6, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 1,

- Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Sadowej 2 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej
nr 25, Szkoły Podstawowej nr 14,

- Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Uroczej 4 – dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 21.

Zastosowanie powyższej zasady pozwoli rodzicom na dokonanie wyboru spośród najbliższych rejonowo szkół i otrzymanie takiej samej liczby punktów, jak dzieci z obwodu danej szkoły,
w której zaplanowano oddział przedszkolny.

Nabór do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2015/2016 prowadzony będzie w formie elektronicznej, dostępny na stronie www pod adresem www.eped.pl. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć podanie w sposób tradycyjny (pobrać druk w placówce, wypełnić i złożyć osobiście w przedszkolu).

Dzieci 2,5 letnie (urodzone w styczniu i lutym 2013 r.) będą rekrutowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez dyrektorów przedszkoli, poza rekrutacją elektroniczną, od dnia 1 września 2015 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach integracyjnych i specjalnym rodzice składają w wersji papierowej. Wnioski te nie biorą udziału w systemie rekrutacji elektronicznej.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych odbywa się w dwóch postępowaniach. Pierwsze postępowanie jest przeprowadzane dla mieszkańców Miasta Elbląg. Mieszkańcy spoza Miasta Elbląg biorą udział w postępowaniu drugim, które jest przeprowadzane tylko w przypadku posiadania miejsc wolnych po zakończeniu rekrutacji dla mieszkańców Elbląga.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, kryteriów oraz terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli publicznych znajdują się w na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń ww. szkół
i przedszkoli, a w zakresie rekrutacji do przedszkoli dodatkowo na stronie  www.eped.pl