Tacy sami a różnie między nami

tolerancja
"Tacy sami a różnie między nami - tolerancja i równe traktowanie w Gimnazjum nr 6", to program edukacyjny skierowany na obszar praw człowieka — czyli koncentrujący się na promowaniu równości w godności człowieka.

Inicjatorem ogólnopolskich działań realizowanych w szkołach na terenie Polski jest Fundacja prof. B. Geremka. Z całego kraju wyłoniono 60. edukatorów którzy podjęli się realizacji różnorodnych inicjatyw w swoich społecznościach lokalnych. Jest wśród nich przedstawiciel Gimnazjum nr 6 w Elblągu.

PROGRAM ma na celu zaakcentowanie tej tematyki w pracy z młodzieżą, a tym samym przyczyni się do jej uwrażliwienia i popularyzacji tematyki antydyskryminacyjnej, jak również będzie krokiem w kierunku wzmacniania postaw tolerancji i równości.

Czym jest edukacja na rzecz praw człowieka?

„(...) programy i zajęcia edukacyjne, które skupiają się na promowaniu równości w godności ludzkiej, w połączeniu z innymi programami, takimi jak programy promujące edukację międzykulturową, uczestnictwo i wzmocnienie pozycji mniejszości”.

Oficjalna definicja Młodzieżowego Programu Edukacji na rzecz Praw Człowieka

Długofalowym celem tego rodzaju programów jest wypracowanie swoistej kultury, w której prawa człowieka są rozumiane, chronione i szanowane. Ma ona krzewić zrozumienie, tolerancję, przyjaźń między narodami, grupami rasowymi lub religijnymi.

Każdy, kto pracując z innymi ludźmi, ma właśnie takie cele i dąży do ich realizacji, angażuje się w edukację na rzecz praw człowieka.

Tym, co łączy edukatorów na rzecz praw człowieka z różnych stron świata, jest wspólny cel — chęć promowania i tworzenia takiego świata, gdzie prawa człowieka są szanowane i traktowane jako wartość.

Praca projektowa odbywać się będzie wieloetapowo. Uczniowie będą pracowali w grupach nad zagadnieniami tożsamości, stereotypów, uprzedzeń i wynikającej z nich dyskryminacji.

Pierwszym etapem w naszej szkole jest diagnoza potrzeb. Następnie psychoedukacja, a dopiero potem świadome odzwierciedlanie działań antydyskryminacyjnych w różnorodnych formach przekazu wytworzonych przez uczestników projektu oraz ich postawach. W Gimnazjum nr 6 do udziału w tym przedsięwzięciu włączono uczniów klas I i II. Zwieńczeniem projektu może w przyszłości okazać się certyfikat Szkoły Równego Traktowania, ale to co jest pewne to fakt, iż uczestnicy pozyskają wiedzę, rozwiną relację z drugim człowiekiem, a w konsekwencji będą nośnikiem idei równościowych poprzez propagowanie sobą postaw antydyskryminacyjnych.

Życzymy sobie pozytywnych doświadczeń i realizacji postawionych celów.

Projekt „Szkoła równego traktowania” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Realizatorem projektu jest Fundacja prof. Bronisława Geremka oraz Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. GIMNAZJUM nr 6 w Elblągu włączone jest w realizację tego ogólnopolskiego projektu.

Koordynator
Anna Miazga Gimnazjum nr 6