PWSZ: certyfikat jakości i nowe kierunki

certyfikat

certyfikat - certyfikat

29 czerwca w zabytkowym Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się jubileuszowa, X Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

W trakcie uroczystości Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu odebrała:

Certyfikat Jakości Uczelnia Liderów 2020 na okres od czerwca 2020 do czerwca 2021 roku. W programie „Uczelnia Liderów” certyfikaty jakości uzyskują szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które kształcą LIDERÓW SPOŁECZNYCH – absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie. Certyfikat potwierdza, że instytucja akademicka prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, pewność siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie. Certyfikat jest również potwierdzeniem, iż jednostka kształci absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy, aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w tym ze środowiskami przedsiębiorców) oraz wyróżnia się innowacyjnością i nowoczesnością oferty dydaktycznej.

Wyróżnienie specjalne „Akademicki Oscar” z okazji X edycji Konkursu – wyróżnienie dla Uczelni i ich jednostek organizacyjnych najwyżej ocenianych w historii Konkursu „Uczelnia Liderów”.

W opinii recenzentów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem akademickim kształcącym liderów społecznych wyposażonych w szerokie umiejętności i atrakcyjne rynkowo kompetencje. Jednostka posiada liczne atuty, tak w obszarach odnoszących się do jakości nauczania, jak i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Imponującym sukcesem Uczelni jest opatentowanie wynalazku pod nazwą „System zdalnego wyznaczania trajektorii efektora robota przemysłowego”, zgłoszenie kolejnego produktu  do opatentowania, a także prowadzenie licznych prac badawczo-rozwojowych, które z pewnością zapewnią otoczeniu zewnętrznemu Uczelni szeroką gamę korzyści i przyczynią się do długotrwałego progresu regionu.
Eksperci podkreślają ponadto bardzo przejrzystą stronę internetową Uczelni, po której nawiguje się intuicyjnie, a szata graficzna jest wyjątkowo czytelna. PWSZ w Elblągu bardzo dobrze komunikuje się z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi poprzez informacje umieszczane na stronie internetowej oraz w dobrze prowadzonych portalach społecznościowych, takich jak „Facebook”, „YouTube”, czy „Instagram”.


Zielone światło z Ministerstwa

Logopedia – bezpłatne studia pierwszego i drugiego stopnia już możliwe w Elblągu! 22 czerwca 2020 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała pozytywną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku logopedia.

Od najbliższego roku akademickiego Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu oferuje kształcenie na pierwszym i drugim stopniu kierunku Logopedia o profilu praktycznym.  Kształcenie na poziomie pierwszego stopnia odbywa się w ciągu 3 lat (6 semestrów) 2130 godzin, w tym 270 praktyk zawodowych, drugiego stopnia – 3 lat (czterech semestrów) 1185 godzin, w tym 240 godzin praktyk zawodowych.

- Analiza wyników wieloletnich badań przesiewowych mowy wskazuje na wzrastającą liczbę uczniów mówiących nieprawidłowo. Z badań przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 w rejonie działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodek Doskonalenia w Elblągu  wynika, że w województwie jest duży odsetek dzieci z problemami w zakresie komunikacji językowej w klasach pierwszych. U ponad 50% uczniów logopedzi zdiagnozowali wady wymowy oraz zaburzenia mowy – podkreślają dr Beata Pabian (konsultant W-MODN w Elblągu ds. przedsiębiorczości i logopedii) oraz mgr Halina Uźluk (konsultant ds. awansu zawodowego i nadzoru pedagogicznego).

LOGOPEDIA I STOPNIA

W trakcie studiów studenci Logopedii zdobędą umiejętność przeprowadzania badań przesiewowych i pełnych badań logopedycznych zarówno u dzieci  jak i dorosłych. Będą prowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej i nauczą się metod korygowania zaburzeń mowy. Przy wsparciu doświadczonych specjalistów będą mieli możliwość zaprojektowania własnych pomocy logopedycznych.  Ponadto dowiedzą się jak prowadzić dokumentację z zajęć prowadzonych przez nauczyciela-logopedę.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent będzie przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego. Będzie przygotowany również do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju dzieci i uczniów, zaspokajania ich specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie porozumiewania się (mowy), a także współpracy z nauczycielami, psychologami, logopedami i innymi specjalistami w obszarze rozwijania sprawności i kompetencji językowych dzieci i uczniów oraz niwelowania zaburzeń mowy.

Posiądzie umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, lingwistycznych, psychologicznych i społecznych podstaw logopedii w zakresie funkcjonowania człowieka i jego zachowań językowych, patologii mowy, terapii i rehabilitacji.

Uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy (235906*).

Absolwent będzie mógł pracować jako nauczyciel - logopeda:
•    w przedszkolach i szkoła podstawowych
•    w żłobkach
•    w poradniach wczesnego wspomagania

Będzie ponadto przygotowany do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, tj. studiów drugiego stopnia.

LOGOPEDIA II STOPNIA

Wybierając uzupełniające studia II stopnia studenci obiorą ścieżkę dyplomowania z zakresu neurologopedii.

W trakcie studiów nauczą się przeprowadzania specjalistycznej diagnozy neurologopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym, diagnozowania zachowań pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, u których występują problemy z komunikacją werbalną  i niewerbalną oraz stymulowanie ich  aktywności poznawczej. Będą potrafili budować plan terapii dostosowany do aktualnego stanu pacjenta. Ponadto będą mogli przeprowadzać zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Absolwent studiów II stopnia będzie dysponował poszerzoną i pogłębioną wiedzą z zakresu diagnostyki i rehabilitacji mowy osób z zaburzeniami struktur centralnego układu nerwowego, szczególnie w zakresie zaburzeń sprawności realizacyjnych (dysglosja, dyzartria, jąkanie), zaburzeń związanych z rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych (afazja, demencja, schizofazja) a także zaburzeń związanych z niewykształconą kompetencją językową (głuchota, alalia, autyzm, oligofazja). Nabędzie umiejętności do pracy z pacjentami ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Będzie posiadał wysokie kompetencje zawodowe, znacznie przekraczające wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów.

Posiądzie umiejętności pracy w charakterze logopedy ze specjalizacją neurologopedy (229403*).

Mamy już znaczące doświadczenia w prowadzeniu logopedii (w ramach studiów podyplomowych – aktualnie prowadzona jest X edycja oraz w ramach pedagogiki/pedagogiki specjalnej, jako specjalność). Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się – mówi dr Iwona Maria Kijowska – prorektor ds. kształcenia PWSZ w Elblągu.

•    wg klasyfikacji zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pełna oferta kierunków studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej http://www.pwsz.elblag.pl/rekrutacja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
www.pwsz.elblag.pl

Biuro Informacji Rekrutacyjnej
tel. 55 629 05 54
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.