Projekty realizowane przez SOSW nr 2

projekty

projekty - projekty

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 zachęca do zapoznania się z dwoma informacjami na temat realizowanych przez siebie projektów.

MOJE PRAWA – EDUKACYJNE I ARTYSTYCZNE SPOTKANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

„Artykuł 2 pkt 1
„Państwa-Strony w granicach swojej jurysdykcji będą respektowały i gwarantowały prawa zawarte w niniejszej Konwencji wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne i inne, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność, cenzus urodzenia lub jakikolwiek inny tego dziecka albo jego rodziców bądź opiekuna prawnego.”
Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Konwencja o prawach dziecka jest najważniejszym aktem prawnym, który określa prawa dziecka. Już w drugim artykule czytamy, że każdemu dziecku bez względu na kolor skóry, wyznanie czy pochodzenie przysługują te same prawa. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisana jest ona w art. 30: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Godność to równość, czyli życie bez dyskryminacji i wolność - między innymi do podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie.

Projekt Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu pt. „Moje prawa – edukacyjne i artystyczne spotkania dzieci i młodzieży” nie tylko zwiększa wiedzę uczestników na temat ich praw, bo żeby przestrzegać, trzeba je poznać, ale także uświadamia, że tylko w atmosferze zrozumienia, życzliwości i przyjaźni można mówić o wielokulturowości, tolerancji i szacunku. Tylko tak można budować świat bez konfliktów, by dziecko stało się rzeczywiście jego największą wartością. Najważniejsze cele projektu, to zwiększenie wiedzy uczestników na temat praw dziecka, jako podstawy do rzetelnego ich przestrzegania, wskazanie właściwych wzorów postępowania z podkreśleniem prawa do tożsamości, godności, sprawiedliwości, równości, szacunku bez względu na pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry, umożliwienie uczniom pochodzenia romskiego oraz ich kolegom z elbląskich placówek oświatowych prezentacji własnych poglądów na temat wielokulturowości i tożsamości, integracja dzieci i młodzieży podczas zajęć edukacyjnych oraz prezentacji artystycznych oraz kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i życzliwości wobec inności oraz zainteresowanie lokalną społeczność problematyką istnienia i obowiązku przestrzegania praw dziecka.

W ramach projektu realizowane są zajęcia edukacyjne zwiększające wiedzę dzieci i uczniów elbląskich placówek oświatowych z zakresu Praw Dziecka - zajęcia warsztatowe w dwóch grupach wiekowych - przedszkole i szkoła podstawowa oraz zajęcia pod hasłem „Historia, kultura i zwyczaje ludzi różnych narodowości”. Ponad to już 13 listopada 2018 roku zorganizowany zostanie miejski przegląd twórczości artystycznej „Artystycznie o Prawach Dziecka” w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, który też będzie uroczystym podsumowaniem realizacji projektu z udziałem zaproszonych gości.

Projekt pt. „Moje prawa – edukacyjne i artystyczne spotkania dzieci i młodzieży” realizowany jest w ramach rządowego ”Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na rok 2018” i dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.


,,ABC technologii informacyjnej i komunikacyjnej’’ to kolejny projekt Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu realizowany w ramach rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na rok 2018”. Rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych wymusza na uczniach umiejętności korzystania z narzędzi informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych do nauki i pracy we współczesnym świecie.

Celem projektu jest między innymi zwiększenie, poszerzenie oraz zdobywanie wśród uczniów romskich i ich rówieśników wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi  komputerów z nowoczesnym oprogramowaniem, tablic multimedialnych, tabletów oraz różnorodnych programów multimedialnych, promowanie u uczniów postaw aktywnych, kreatywnych, mobilnych, podwyższenie u uczniów romskich i ich rówieśników poziomu umiejętności efektywnego planowania i organizacji czasu wolnego. A wszystko to dzięki warsztatom informatyczno-komunikacyjnym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii multimedialnej dla elbląskich uczniów pochodzenia romskiego oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu, podczas których uczestnicy poznają narzędzia, które w dzisiejszych czasach są podstawowymi źródłami zdobywania, poszerzania oraz publikowania  informacji. Pod czujnym okiem nauczyciela uczniowie zdobywają umiejętności korzystania z tablicy multimedialnej, umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych a także próbują swoich sił w programach graficznych.

Projekt pn.. ,,ABC technologii informacyjnej i komunikacyjnej’’ realizowany jest w ramach rządowego ”Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na rok 2018” i dofinansowany z dotacji celowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Każdy z projektów to liczne spotkania dzieci i młodzieży elbląskiej, to nauka ale i wspaniała zabawa, nowe znajomości i odkrywanie, że wszyscy mamy takie same ogromne, życzliwe serca.

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt