Lepszy w zawodzie

Gmina Miasto Elbląg we współpracy z Zespołem Szkół Gospodarczych, Zespołem Szkół Mechanicznych, Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizuje projekt pn.: „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic oraz słuchaczy szkół i placówek biorących udział w realizacji projektu.

Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe zapraszamy do wzięcia udziału w II turze rekrutacji do projektu.  

Zgłaszając się do udziału w projekcie, przejdziesz przez takie etapy wsparcia jak:
• diagnozę pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności,
• kurs/szkolenie miękkich kompetencji pracowniczych, dzięki którym łatwiej będziesz mógł wejść na rynek pracy,
• kurs/szkolenie podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe na danym kierunku kształcenia,
• staż/praktykę u lokalnego Pracodawcy/Przedsiębiorcy w rzeczywistych warunkach pracy,
• kurs przygotowujący na wyższe uczelnie techniczne (dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych).

Współpracujemy z trzydziestoma trzema lokalnymi Pracodawcami/Przedsiębiorcami, którzy podczas 150 godzinnego stażu/praktyki pokażą specyfikę pracy, rozwiną umiejętności zawodowe.

Zgłaszając się do udziału w projekcie, zyskujesz:
darmowe kursy/szkolenia – poświadczone dyplomem bądź certyfikatem,
• umiejętność pracy w zespole oraz doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy,
• stypendium za odbycie stażu w wysokości 1600 zł,
dofinansowanie kosztów dojazdu na staż/praktykę z miejsca zamieszkania do siedziby Pracodawcy/Przedsiębiorcy,
• dwa komplety odzieży roboczej,
• niezbędne szkolenia BHP.

Dokumenty rekrutacyjne oraz informacje o wspieranych kierunkach kształcenia znajdziesz na stronach:
www.zsgelblag.pl
www.zsm.elblag.pl
www.zsz1.elblag.eu
www.ckziuelblag.pl

Nie zwlekaj, zgłoś się już dziś ! Bądź (naj)LEPSZY W ZAWODZIE!

Projekt „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych
do potrzeb lokalnego rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg

logo ue

logo ue - logo ue