Elbląska oświata - reforma i wsparcie projektem

konferencja

konferencja - konferencja

Drugim tematem dzisiejszej konferencji była elbląska oświata, która po kilku miesiącach ma już za zosobą najważniejszy etap zmian związanych z reformą edukacji. W tym procesie ważnym wspraciem było pozyskanie dodatkowych środków na utworzenie obowiązkowych pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach.

- Temat oświaty był jednym z najważniejszych problemów, przed jakim stanąłem na początku kadencji. Przypominam, że oświata zajmuje aż 1/3 wśród głównych wydatków budżetowych. Podjęliśmy szereg działań, które pozwoliły na uporządkowanie kwestii finansowania oświaty i wstrzymanie rosnącego dofinansowania oświaty ze środków własnych, przy zachowaniu bardzo szerokiej oferty dla uczniów. Praktycznie bezboleśnie wprowadziliśmy reformę oświaty w naszym mieście i uchroniliśmy miejsca pracy nauczycieli. Postawiliśmy na rozwój szkolnictwa zawodowego i maksymalne wykorzystywanie funduszy unijnych. Uporządkowane zostały arkusze organizacyjne szkół, wprowadziliśmy nowatorski program emerytalny dla nauczycieli i pracowników obsługi. Pełną parą tworzymy Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej. Przygotowaliśmy projekty unijne na rozwój zarówno szkolnictwa zawodowego jak i ogólnego. Do tej pory z Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskaliśmy ponad 25,8 mln zł - wyliczał Witold Wróblewski prezydent Elbląga

- Co najważniejsze wszystkie wprowadzone zmiany nie odbywają się kosztem uczniów. Wręcz przeciwnie – dzięki podjętym działaniom uczniowie mają tworzone jeszcze lepsze warunki do nauki i szerszą gamę zajęć dodatkowych - zaznaczył prezydent

Piotr Żuchowski doradca prezydenta przedstawił dane dotyczące finansowania oświaty i kosztów wprowadzanej reformy, w tym dane dotyczące demografii i finansowania oświaty w poszczególnych latach:

Wracając do sposobów odciążania kasy miejskiej prezydent podał przykład projektu edukacyjnego, który w ostatnich dniach otrzymał dofinansowanie. To projekt pn. Eksperyment edukacją przyszłości polegający m.in. na doposażeniu bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych. Dzięki pozyskaniu środków na utworzenie obowiązkowych pracowni matematyczno-przyrodniczych zmieniejszył się udział środków miejskich. 

Informacje o projekcie: Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych (fizyki, biologii, chemii i geografii) u 680 uczniów klas VII w cyklu dwuletnim w 15 elbląskich szkołach podstawowych i 2 Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych

Wnioskowane dofinansowanie: 4 069 660,13 zł
Wartość ogółem: 4 301 260,13 zł z tego 2 628 626,20 zł przeznaczone zostanie na wyposażenie 68 pracowni przyrodniczych i matematycznych w 15 szkołach podstawowych i 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w pomoce dydaktyczne do nauczania metodą eksperymentu. To ponad 154 tys zł na wyposażenie pracowni przedmiotowych na jedną placówkę!

W ramach projektu odbędą się również:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych dla uczniów w 17 szkołach z matematyki: dla 432 uczniów, 4860 godz., z przedmiotów przyrodniczych: dla 248 uczniów, 2790 godz.
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w 15 szkołach z matematyki : dla 248 uczniów, 2790 godz., z przedmiotów przyrodniczych: dla 248 uczniów, 2790 godz.
  • kółka zainteresowań w 15 szkołach z matematyki i przedmiotów przyrodniczych łącznie 900 godzin dla 300 uczniów.
  • 100 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematycznych odbędzie szkolenie w zakresie nauczania metodą eksperymentu, - organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim:

Projekt wpisuje się w reformę oświatową likwidującą gimnazja i wprowadzającą 8-letnią szkołę podstawową.