Modernizacja szkolnictwa zawodowego

Modernizacja szkolnictwa zawodowego

Modernizacja szkolnictwa zawodowego - Modernizacja szkolnictwa zawodowego

Gmina Miasto Elbląg od 1 maja 2017 r. realizuje projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg.

 

Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych (Zespół Szkół Zawodowych nr 1-technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, Centrum Kształcenia Praktycznego- technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, Zespół Szkół Gospodarczych- technikum, Zespół Szkół Mechanicznych- technikum) do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprze zmodernizowanie/dopasowanie metod i treści kształcenia dla 19 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 58 nauczycieli w okresie 01.05.2017r.-30.04.2019 r.

Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych. Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w liczbie 58. Działania będą realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale 22 lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia i będą polegały na:
-modernizacji/dopasowaniu metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców
-doposażeniu bazy dydaktycznej szkół,
-realizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,
-realizacji praktyk dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

W ramach projektu doposażone zostaną następujące pracownie:

ZSZNR1:
-PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO-dot.3 kierunków: operator obrabiarek skrawających, technik odlewnik, technik pojazdów samochodowych
-PRACOWNIA RUCHU DROGOWEGO-dot.1 kierunku: technik pojazdów samochodowych
-PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH-dot.1 kierunku: technik pojazdów samochodowych

CKP:
-PRACOWNIA TAPICERSKA-dot.2 kierunków: stolarz, technik technologii drewna
-PRACOWNIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC-dot.1 kierunku: operator obrabiarek skrawających
-PRACOWNIA OBRÓBKI UBYTKOWEJ MECHANICZNEJ W METALU-dot.6 kierunków: operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik elektronik, elektryk, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych
-PRACOWNIA METROLOGICZNA-dot.12 kierunków: operator obrabiarek skrawających, stolarz, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, fryzjer, technik technologii drewna, technik elektryk, technik elektronik, elektryk, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

ZSG:
-PRACOWNIA PLANOWANIA ŻYWIENIA I PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ-dot.1 kierunku: technik żywienia i usług gastronomicznych
-PRACOWNIA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH W PORTACH I TERMINALACH ORAZ GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I TRANSPORTU-dot.1 kierunku: technik eksploatacji portów i terminali
-PRACOWNIA GEOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA-dot.1 kierunku: technik hotelarstwa

ZSM:
-PRACOWNIA MONTAŻU URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH-dot.1 kierunku: technik mechatronik
-PRACOWNI ADMINISTROWANIA SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI-dot.1 kierunku: technik informatyk
-PRACOWNI RYSUNKU TECHNICZNEGO-dot.3 kierunków: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk

Doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego jest I etapem działań podjętych przez Prezydenta Miasta mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego w Elblągu poprzez powołanie samorządowego/ponadpowiatowego/centrum budowania i koordynacji systemu szkolnictwa zawodowego – Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej.

Realizacja niniejszego projektu potrwa do 30 kwietnia 2019 r. Budżet projektu wynosi  8 275 822,04 zł, w tym kwota dofinansowania: 7 441 818,68 zł.

logotypy

logotypy - logotypy