Informacja dot. wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży

Informacja dot. wakacyjnego wypoczynku dzieci  i młodzieży

W ramach organizacji wypoczynku letniego Urząd Miejski we współpracy ze szkołami przygotował bardzo bogatą i atrakcyjną ofertę rekreacyjno-wypoczynkową dla dzieci i młodzieży z naszego miasta. Dzięki temu elblążanie podczas wakacji skorzystają z półkolonii, kolonii i obozów sportowych.

1)    Półkolonie -  zorganizowano w formie dwutygodniowych turnusów, za ich organizację odpowiadają: Szkoła Podstawowa nr 6,  Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 4  Szkoła Podstawowa  nr 15, Szkoła Podstawowa  nr 16, Szkoła Podstawowa 23, Zespół Szkół   nr 1  (SP 11) oraz Specjalny Ośrodek szkolono-Wychowawczy nr 2, gdzie uczestnikami półkolonii będą dzieci niepełnosprawne. W  ośmiogodzinnych zajęciach trwających od poniedziałku  do piątku,  półkoloniści będą mogli spędzać  czas w sposób aktywny oraz atrakcyjnie urozmaicony tematycznie pod opieką wykwalifikowanej kadry. Oferowany jest bardzo zróżnicowany program m.in. zaplanowano liczne wycieczki wyjazdowe i krajoznawcze, zajęcia sportowo-rekreacyjnych jak również zajęcia z zakresu działań profilaktycznych - uniwersalnych.
W Pierwszych dniach zajęć wszystkie placówki realizujące półkolonie zostaną skontrolowane przez odpowiednie służby jak również odbędą się  spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Straży Granicznej – gdzie będą poruszane tematy związane z  bezpieczeństwem dzieci.
Z  wymienionej formy wypoczynku skorzysta  790 uczniów.
Na organizację półkolonii przeznaczono 288 465, 00 zł.
 
2)    Kolonie – Miasto przekazało także środki na organizację kolonii wyjazdowych do miejscowości Kudowa Zdrój, gdzie wakacje spędzi 80 uczniów elbląskich szkół - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Organizacji kolonii podjęły się Szkoła Podstawowa nr 19 oraz Gimnazjum nr 9. Turnusy kolonijne zaplanowano od 11.08.-23.08.2017 r. gdzie uczestnikom zapewnionych zostanie bardzo wiele atrakcji m.in. wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty ekologiczne. W klimacie środowiska naturalnego wypoczynek połączony będzie  z uwrażliwianiem dzieci na wzorce życia w harmonii, wolne od wszelkich nałogów
Na realizację kolonii przeznaczono kwotę 96 754,00 zł.

3)    Obozy sportowe - zorganizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy których głównym celem jest praca z młodzieżą (często z rodzin o obniżonym statusie materialnym) uzdolnioną sportowo oraz podnoszenie poziomu umiejętności motorycznych młodzieży w zakresie uprawianej dyscypliny. Zgrupowania zostały zorganizowane w różnych częściach Polski: w Ełku, Jastrowie, Olsztynie, Chmielnie i Helu. Dziewczęta i chłopcy trenować będą: koszykówkę, piłkę siatkową, piłkę ręczną  judo, triatlon.
Na dofinansowanie obozów sportowych przeznaczono kwotę 12 000,00 zł.
Środki na organizację wypoczynku letniego pozyskano z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
    
4)    Kolonie i obozy sportowe organizowane przez szkoły -  Miasto dofinansowało- zgodnie z obowiązującym „Regulaminem dofinansowania do wyjazdowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg” (Zarządzenie Nr 170/2014 Prezydenta Miasta Elbląg z dn. 18.04.2014r.) -szkoły, które we własnym zakresie podjęły się organizacji kolonii czy obozów. Dofinansowanie te wspiera dzieci wyróżniające się bardzo dobrymi wynikami w nauce (średnia ocen powyżej 4,75), dzieci będące członkami Programu „Karta Dużej Rodziny”, laureatów zawodów i turniejów sportowych oraz osoby kwalifikujące się oraz dzieci do świadczeń z pomocy społecznej. Dofinansowanie otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 4 - dofinansowanie kolonii w Kudowie Zdroju, Szkoła Podstawowa nr 12 - dofinansowanie kolonii w Szklarskiej Porębie i kolonii w Poroninie oraz Zespół Szkół nr 3 – dofinansowanie obozu sportowego w Sztutowie.
Łączna kwota dofinansowania – 14 998,00 zł.

5) Dofinansowano również w kwocie 85 tysięcy zł formy wypoczynku sportowego organizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe.