Departament Kontroli i Monitoringu

Dyrektor Departamentu – Joanna Bełz
lokalizacja: Budynek „B”, I piętro, pokój 235
tel. +48 55 239 33 05, sekretariat +48 55 239 32 62

Wszelkie podania, zapytania, wnioski, itp. należy kierować na adres e-mail Departamentu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Alicja Święcicka – stanowisko ds. kontroli kadrowo - płacowej

Pokój 232
tel. +48 55 239 33 18

Anna Kordek – stanowisko ds. koordynacji kontroli zarządczej
Pokój 232
tel. +48 55 239 32 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariola Hereta – stanowisko ds. kontroli
Pokój 233
Tel. +48 55 239 33 83

Anetta Tatarewicz-Łata – stanowisko ds. koordynacji kontroli
Pokój 233
Tel. +48 239 34 94

Halina Dubis – stanowisko ds. kontroli kadrowo–płacowej
Pokój 233
Tel. +48 55 239 33 83

Anna Kubińska – stanowisko ds. kontroli
Pokój 233
tel. 55 239-34-93

Monika Miłosz – stanowisko ds. kontroli
Pokój 233
tel. 55 239 34-93

Izabela Sielewicz – stanowisko ds. kontroli
Pokój 233
Tel. +48 55 239 33 83

Joanna Zakrzewska – stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
Pokój 234
Tel. +48 55 239 32 60

Maria Leszczyńska – stanowisko ds. kontroli oświatowych placówek niepublicznych
Pokój 236
tel. 55 239 32-71

Monika Kępińska – stanowisko ds. kontroli oświatowych placówek niepublicznych
Pokój 236
tel. 55 239 31-31


Do podstawowych zadań Departamentu Kontroli i Monitoringu należą w szczególności:

 1. Koordynacja i prowadzenie kontroli zarządczej w Urzędzie oraz jej koordynacja na szczeblu miejskich jednostek organizacyjnych.
 2. Opracowywanie planu kontroli w oparciu o propozycje komórek organizacyjnych Urzędu.
 3. Zarządzanie „Mapą kontroli” poprzez wprowadzenie niezbędnych danych oraz nadzór nad jej aktualizacją.
 4. Prowadzenie kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz komórkach organizacyjnych Urzędu zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli, a także kontroli doraźnych na podstawie odrębnych poleceń Prezydenta.
 5. Prowadzenie kontroli oświatowych placówek niepublicznych.
 6. Opiniowanie dokumentacji przetargowej pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem i umową o dofinansowanie w zakresie projektów własnych Gminy Miasto Elbląg.
 7. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli.
 8. Sporządzanie wystąpień pokontrolnych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 9. Gromadzenie oryginałów dokumentacji dotyczącej kontroli przeprowadzanej przez organy kontroli zewnętrznej oraz sporządzanie informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej.
 10. Sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
 11. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem wniosków do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO oraz zgłoszeń do organów ścigania.
 12. Udzielanie pracownikom jednostek kontrolowanych w toku kontroli instruktażu w zakresie spraw objętych kontrolą oraz bieżących porad i konsultacji.
 13. Organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli, a w szczególności:
  1) prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz przygotowanie projektów odpowiedzi;
  2) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie skarg innym organom do załatwienia według właściwości;
  3) sporządzanie rocznego sprawozdania z wpływu i sposobu załatwiania skarg w Urzędzie Miejskim.
 14. Prowadzenie rejestru petycji rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta.
 15. Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z gromadzeniem i analizą oświadczeń majątkowych: Wiceprezydentów Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego miejską osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.Druk oświadczenia majątkowego