Departament Inwestycji

Departament Inwestycji
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Budynek „A”, I piętro
sekretariat:
pokój nr 229
tel.: 55-239-32-40
fax: 55-239-33-45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elżbieta Gieda - Dyrektor Departamentu
pokój nr 228
tel.: 55-239-32-48
fax: 55-239-33-45

Marta Skocka-Szambora – Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
pokój nr: 229
tel.: 55-239-32-40
fax: 55-239-33-45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Myślicka – Stanowisko ds. rozliczeń i budżetu
pokój nr: 229
tel.: 55-239-32-38
fax: 55-239-33-45


Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wiesława Grzymska-Kercz - Kierownik Referatu
pokój nr 226
tel.: 55-239-32-82
fax: 55-239-33-45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Gwiazdowska - Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji
pokój nr 227
tel.: 55-239-33-29
fax: 55-239-33-45

Justyna Rzeczycka - Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji
pokój nr 230
tel.: 55-239-32-98
fax: 55-239-33-45

Beata Puć - Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji
pokój nr 230
tel.: 55-239-32-39
fax: 55-239-33-45


Referat Nadzoru Inwestorskiego

Anetta Kowalska-Sobczak - Kierownik Referatu
pokój nr 226
tel.: 55-239-32-32
fax: 55-239-33-45

Witold Barczewski – stanowisko ds. nadzoru robót budowlanych
pokój nr 231
tel.: 55-239-32-37
fax: 55-239-33-45

Waldemar Górski – stanowisko ds. nadzoru robót elektrycznych
pokój nr 231
tel.: 55-239-32-41
fax: 55-239-33-45

Paweł Kierzkowski – stanowisko ds. nadzoru robót budowlanych
pokój nr 231
tel.: 55-239-32-37
fax: 55-239-33-45


Do zadań ogólnych Departamentu Inwestycji (DI) należy:
1.    Prowadzenie spraw w zakresie inwestycji i remontów realizowanych ze środków Miasta.
2.    Praktyczna realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych znajdujących się w rzeczowym zakresie kompetencji Departamentu.
3.    Prowadzenie Centralnego Rejestru Doświadczeń Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Do zadań szczegółowych Referatów Departamentu Inwestycji należy:
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PRI):
1.    Przygotowanie i realizacja inwestycji (z wyłączeniem inwestycji drogowych).
2.    Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy opracowywaniu programów rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej.
3.    Prowadzenie spraw w zakresie inwestycji i remontów realizowanych ze środków własnych Miasta.
4.    Przygotowywanie i realizacja inwestycji znajdujących się w rzeczowym zakresie działań Departamentu dofinansowanych ze środków UE oraz innych środków zewnętrznych.
5.    Przygotowanie i realizacja inwestycji realizowanych ze środków określonych
w budżecie innych Departamentów Urzędu Miejskiego, na wniosek zaakceptowany przez Prezydenta Miasta.
6.    Uzyskiwanie opinii do dokumentacji projektowej od użytkowników, inspektorów nadzoru i innych jednostek lub podmiotów dokonujących weryfikacji.
7.    Współdziałanie w pracach związanych z programowaniem inwestycji
i przygotowywaniem dokumentacji w celu pozyskania środków finansowych na dofinansowanie inwestycji z zewnętrznych źródeł finansowania.
8.    Opracowywanie zakresów rzeczowych prowadzonych inwestycji oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
9.    Przygotowywanie materiałów do opracowania budżetu w zakresie prowadzonych inwestycji.
10.    Definiowanie ryzyk dla inwestycji realizowanych w ramach działań Departamentu, udział w dokonywaniu oceny występowania ryzyka oraz identyfikowaniu odpowiednich reakcji na ryzyka.
11.    Pozyskiwanie wszelkich niezbędnych materiałów przedprojektowych.
12.    Zapewnianie opracowania: koncepcji, programów funkcjonalno – użytkowych oraz dokumentacji projektowych z niezbędnymi uzgodnieniami, ocenami oddziaływania na środowisko i pozwoleniami na budowę.
13.    Egzekwowanie od wykonawców oraz jednostek uzgadniających terminowego uzyskiwania opracowań i uzgodnień.
14.    Prowadzenie rejestru dokumentacji projektowej oraz jej obrotu.
15.    Przygotowywanie materiałów do przetargów na roboty, usługi i dostawy.
16.    Współpraca z innymi Departamentami Urzędu Miejskiego w zakresie prowadzenia procedur przetargowych.
17.    Prowadzenie spraw terenowych związanych z przygotowaniem inwestycji.
18.    Zgłaszanie rozpoczęcia robót i rejestracja dzienników budów.
19.    Współpraca z Inżynierami Kontraktów, Inspektorami nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcami robót, usług lub dostaw w zakresie prowadzenia spraw związanych
z zakresem rzeczowym realizowanych inwestycji.
20.    Udział w organizowaniu i przeprowadzaniu odbiorów wykonywanych zadań inwestycyjnych.
21.    Współpraca z Inżynierami Kontraktów, Inspektorami nadzoru inwestorskiego,
Wykonawcami w zakresie rozliczania inwestycji i przekazywania na środki trwałe. Przekazywanie do stanowiska ds. rozliczeń i budżetu informacji dotyczących wartości zrealizowanych inwestycji, protokołów odbioru końcowego inwestycji oraz rozliczenia środków trwałych.
22.    Monitorowanie procesów inwestycyjnych w zakresie powierzonych zadań
i informowanie o ewentualnych zagrożeniach odnośnie terminów lub jakości.
23.    Zgłaszanie konieczności naliczenia kar umownych do Dyrektora Departamentu oraz przekazywanie informacji do osoby na stanowisku ds. rozliczeń i budżetu.
24.    Współpraca z Radcą Prawnym w zakresie uzyskiwania porad i opinii prawnych, w tym dotyczących możliwości egzekwowania zobowiązań Wykonawców w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów.
25.    Współpraca z innymi Departamentami Urzędu Miejskiego i instytucjami
w zakresie prowadzonych spraw.
26.    Prowadzenie spraw wynikających z wniosków, skarg i interpelacji związanych z wykonywanym zakresem działań.
27.    Uczestnictwo w kontrolach organów i instytucji zewnętrznych poprzez udostępnianie dokumentów, udzielanie wyjaśnień, udział w wizjach lokalnych.
28.    Powiadamianie osoby na stanowisku ds. rozliczeń i budżetu o ostatecznym odbiorze po okresie gwarancji i konieczności zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
29.    Przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

Referat Nadzoru Inwestorskiego (NI):
1.    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego w zakresie posiadanych uprawnień dla zadań znajdujących się w rzeczowym zakresie działań Departamentu.
2.    Współpraca z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie przygotowywania materiałów do procedur przetargowych.
3.    Opiniowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów.
4.    Sporządzanie, w miarę potrzeb, kosztorysów inwestorskich.
5.    Współdziałanie z Departamentami Urzędu, biurami projektów, wykonawcami i innymi uczestnikami procesów inwestycyjnych w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji poszczególnych inwestycji.
6.    Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
7.    Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i współdziałanie
w czynnościach odbioru  gotowych obiektów, oraz przekazywania ich do użytkowania.
8.    Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
9.    Ustalanie z kierownikiem budowy zakresu, kosztów oraz sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i robót wynikających z rozwiązań zamiennych.
10.    Uzyskiwanie od Dyrektora Departamentu akceptacji protokołów konieczności dotyczących robót dodatkowych i uzupełniających, a po jej otrzymaniu, uzyskiwanie potwierdzenia o posiadaniu niezbędnych środków finansowych oraz sporządzanie wniosków stosownie do treści zaakceptowanych protokołów.
11.    Przygotowywanie opinii technicznych w sprawach wprowadzenia zmian do umów dla prowadzonych zadań, a po ich zaakceptowaniu przez Dyrektora Departamentu, uzyskiwanie potwierdzenia o posiadaniu niezbędnych środków finansowych oraz sporządzanie wniosków stosownie do treści zaakceptowanych opinii.
12.    W okresie przygotowywania obiektu do odbioru końcowego gromadzenie i przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów do dokonania odbioru końcowego.
13.    Organizacja i uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy, odbiorach częściowych i odbiorze końcowym inwestycji.
14.    Opracowywanie danych do wystawienia dowodów: PT, OT, itp.
15.    Sporządzanie sprawozdań, analiz, bądź informacji dotyczących prowadzonych spraw.
16.    Zgłaszanie, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, zakończenia robót i uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie dla zakończonych inwestycji.
17.    Współpraca z PRI przy końcowym rozliczaniu kosztów budowy i rozliczeniu inwestycji zakończonych, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji do faktur za prowadzone prace inwestycyjne oraz ich sprawdzanie pod względem merytorycznym.
18.    Przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym:
a)    obowiązku uwzględnienia ochrony środowiska na obszarze objętym prowadzeniem robót budowlanych,
b)    obowiązku spełnienia wymagań ochrony środowiska, określonych w art. 76 ustawy, przed oddaniem obiektu do użytku.
19.    Opracowywanie, zgodnie z warunkami umownymi, harmonogramów przeglądów  gwarancyjnych.
20.    Organizowanie i przeprowadzanie przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi.
21.    Przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.


Schemat organizacyjny Departamentu
Struktura organizacyjna Departamentu