Departament Urbanistyki i Architektury

Dyrektor Departamentu – Katarzyna Wiśniewska
ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
lokalizacja: Budynek główny

Sekretariat
Pokój nr 50
tel.: +48 (55) 239 30 72, 73
fax: +48 (55) 239 33 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karty usług

Referat Planowania Przestrzennego
Pokój nr 51, 52a, 52b

Kierownik Referatu – Beata Myślińska
tel.: +48 (55) 239 33 95
inspektorzy +48 (55) 239 33 94, 76, 96, 89;

Zadania Departamentu realizowane w ramach Referatu Planowania Przestrzennego:
1)    Wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2)    Wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
3)    Procedowanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
4)    Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
5)    Wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem ekofizjografii oraz prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych;
6)    Wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;
7)    Sporządzanie (co najmniej raz w czasie kadencji) oceny aktualności studium i planów miejscowych;
8)    Analiza zasadności przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowywanie materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych;
9)    Formułowanie wniosków i opinii dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz projektów studium i planów miejscowych gmin sąsiednich;
10)    Współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną;
11)    Prowadzenie strony internetowej Referatu.


Referat Urbanistyki

Pokój nr 50b, 50d

Kierownik Referatu – Lidia Harasim
tel.: +48 (55) 239 30 69
inspektorzy +48 (55) 239 30 75,76 ;+48 (55) 239 30 49

Zadania Departamentu realizowane w ramach Referatu Urbanistyki:
1)    Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2)    Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
3)    Opiniowanie urbanistyczne na rzecz Prezydenta i Rady Miejskiej.


Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Pokój nr 50b, 50c

Kierownik Referatu – Maria Torłop
tel.: +48 (55) 239 30 70
inspektorzy +48 (55) 239 30 71, 79; +48 (55) 239 32 83, 86; +48 (55) 239 31 29;

Zadania Departamentu realizowane w ramach Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej:
1)    Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
2)    Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego;
3)    Prowadzenie procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
4)    Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych;
5)    Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce;
6)    Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
7)    Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót budowlanych objętych zgłoszeniem;
8)    Udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
9)    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
10)    Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu;
11)    Wydawanie zaświadczeń potwierdzających rok wybudowania, powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynków;
12)    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i niemieszkalnych;
13)    Wydawanie zaświadczeń o zgodności obiektu będącego w budowie lub wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, bądź bez wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu;
14)    Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
15)    Dokonywanie czynności kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego  w ramach przepisów Prawa budowlanego.

Stanowisko ds. zabytków i obsługi systemów – Dominika Binder
Pokój nr 50
tel.: +48 (55) 239 32 34;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania Departamentu realizowane w ramach stanowiska ds. zabytków i obsługi systemów:
1)    Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie Miasta Elbląg;
2)    Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
3)    Koordynacja realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami;
4)    Bieżąca aktualizacja danych z zakresu działania Departamentu w BIP;
5)    Wdrażanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością;
6)    Opracowywanie Regulaminu Wewnętrznego Departamentu;
7)    Nadzór nad wprowadzaniem danych do systemu SRPD.

Stanowisko ds. estetyzacji miasta – Roman Smoleński
Pokój nr 51
tel.: +48 (55) 239 33 98;

Zadania Departamentu realizowane w ramach stanowiska ds. estetyzacji miasta:
1)    Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wpływającym na jakość przestrzeni publicznej poprzez:
a)    opracowanie zasad  użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej w odniesieniu do umieszczania nośników informacji, lokalizowania elementów wyposażenia przestrzeni oraz ogródków gastronomicznych,
b)    opracowanie zasad dotyczących formy, lokalizacji oraz sposobu zarządzania słupami ogłoszeniowymi w mieście,
c)    nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście,
d)    czynny udział w formułowaniu zapisów planów miejscowych dotyczących przestrzeni publicznych,
e)    kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ładu przestrzennego i zasad estetyzacji miasta poprzez inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej,
f)    współpraca w zakresie rozwiązań plastycznych w miejskiej przestrzeni publicznej z jednostkami pomocniczymi, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi oraz ze środowiskiem plastyków, architektów i projektantów,
g)    dialog z firmami reklamowymi oraz zorganizowanymi podmiotami drobnego handlu i usług,
h)    współpracę z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Strażą Miejską w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom;
2)    Opiniowanie wniosków w sprawie lokalizacji pomników, instalowania tablic, urządzeń reklamowych, budowy reklam oraz kolorystyk elewacji.

2-osobowe stanowisko ds. administracyjnych – Monika Goryszewska, Magdalena Hazuka
Pokój nr 50  
tel.: +48 (55) 239 30 72, +48 (55) 239 30 73;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania Departamentu realizowane w ramach 2-osobowego stanowiska ds. administracyjnych:
1)    Prowadzenie sekretariatu Departamentu;
2)    Obsługa kancelaryjna Departamentu;
3)    Kompleksowa obsługa klientów w sprawach należących do właściwości Departamentu;
4)    Rejestracja dzienników budowy;
5)    Obsługa socjalna pracowników Departamentu.

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi budżetu – Agnieszka Stemporzecka
Pokój nr 50d 
tel.: +48 (55) 239 31 93;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania Departamentu realizowane w ramach stanowiska ds. organizacyjnych i obsługi budżetu:
1)    Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;
2)    Prowadzenie spraw związanych z planem finansowym Departamentu;
3)    Prowadzenie registratury Departamentu;                                      
4)    Prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej.