Konsultacje społeczne w sprawie ulicy Żuławskiej

Przypominamy, że we wtorek 26 lipca 2011 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Elblągu, w sali nr 301 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu ul. Żuławskiej.

W Urzędzie Miejskim do publicznego wglądu wyłożony został projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący obszaru położonego na południe od ulicy Żuławskiej – część zachodnia w Elblągu.

Wszystkie osoby zainteresowane planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Żuławskiej – część zachodnia w Elblągu, po obu stronach drogi krajowej nr 7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą do 17 sierpnia br. zapoznać się z dokumentem. Plan dostępny jest w siedzibie Referatu Planowania Przestrzennego Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu (pokój 52 - wieża), w godz. od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej www.planowanie.umelblag.pl.

Uwagi do zmiany w planie można składać na piśmie do Prezydenta Elbląga z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2011 r.