Mierzeja Wiślana

Mierzeja Wiślana

Mierzeja Wiślana - Mierzeja Wiślana
Mierzeja Wiślana to wąski skrawek lądu między Bałtykiem a Zalewem Wiślanym. Szerokość Mierzei waha się w granicach od 300 m po stronie rosyjskiej do 2,5 km po stronie polskiej (w rejonie Stegny). Polska część Mierzei Wiślanej (dłu­gość 50 km) to piaszczysty wał wydmowy, ciągnący się od okolic Gdańska do granicy z Obwodem Kaliningradzkim. W części zachodniej przylega do Żu­ław Wiślanych i w trzech miejscach jest przerwana przez dawne i obecne ujście Wisły (Martwa Wisła, Śmiała Wisła i Przekop Wisły).

Mierzeja powstała ok. 5 tysięcy lat temu jako efekt procesów aku­mu­lacji morza i wiatru w strefie brzegowej Bałtyku. Charakterystyczna dla niej jest szeroka piaszczysta plaża oraz mozaika form wydmowych. Na szczególną uwagę zasłu­gu­je obecność wysokich wałów wydmowych, których grzbiety stanowią natu­ralne punkty widokowe, naj­wyższym jest Wielbłądzi Garb o wysokości 49,5 m. n. p. m. Wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru sprawiły, iż utworzono tu w 1985r. Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana". Park ten znaj­du­je się na terenie gmin Sztu­towo i Krynica Morska. Obszar ten został objęty ochroną prawną dla zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kultu­rowych oraz historycznych. Klimat tego obszaru jest typowo morski, z łagodną zimą i późną wiosną, du­żą wilgotnością powietrza, silnymi wiatrami i du­żym nasłonecznieniem. To wszystko tworzy doskonałe warunki do rozwoju tu­rystyki w tym regionie. Podczas lata naj­więcej tu­rystów i wczasowiczów przebywa w miej­scowościach takich jak: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztu­towo, Kąty Rybackie, Krynica Morska oraz Piaski. Mikoszewo położone jest u samego uj­ścia Wisły na prawym jej brzegu. Ze Świbnem, leżącym po lewej stronie Wisły, posiada połączenie promowe. W pobliskiej miej­scowości Rybina warto zobaczyć dwa zwodzone mosty pochodzące z początku XX wieku. Natomiast w Drewnicy i Żu­ławkach znaj­du­ją się unikalne zabytki architektoniczne z XVIII i XIX wieku. Są to: domy podcieniowe, domy burskie, żu­ławskie zagrody, wiatrak „koźlak" z 1718 r. oraz kościół neogotycki p. w. Najświętszej Marii Panny z 1841 r. Jantar to znana już od XIII wieku osada rybacka. Jantar słynął zawsze ze wspaniałych karczm oraz z bogactwa bursztynu, pochodzącego z połowów morskich i zbieranego na plażach. Stegna to jedna z naj­piękniej­szych i naj­bardziej interesu­jących miej­scowości Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakby wyspą. Czysta plaża, bezpieczne kąpielisko morskie, zdrowe przepełnione jodem powietrze, mieszany las, to tylko niektóre tu­ty cu­downego mikroklimatu Stegny. W samej miej­scowości znaj­du­je się przepiękny kościół parafialny Naj­świętszego Serca Pana Jezu­sa wybu­dowany w 1683 r., w którym w sezonie letnim odbywają się koncerty organowe w wykonaniu światowej sławy artystów. Sztu­towo jest kolej­ną miej­scowością naj­częściej odwiedzaną przez tu­rystów. W swojej historii ma też kartę tragiczną. Podczas II woj­ny światowej, tu właśnie powstał pierwszy obóz koncentracyj­ny. Utworzony został 2 września 1939 roku, istniał do 9 maja 1945 r. Dziś na tym terenie funkcjonu­je Mu­zeum Martyrologii STUTTHOF. Kolej­ną miej­scowością są Kąty Rybackie. Pierwsi letnicy zawitali do Kątów już po I woj­nie światowej. Znaj­du­je się tu­taj rezerwat ornitologiczny kormorana czarnego i czapli siwej. Krynica Morska to naj­większy i naj­bardziej znany ku­rort Mierzei Wiślanej. Du­żą atrakcją jest jedyna na Mierzei Wiślanej latarnia morska mająca 26,5 m wysokości, pochodząca z 1895 r. W Krynicy Morskiej po stronie Zalewu Wiślanego jest molo, przy którym znaj­du­je się przystań żeglu­gi pasażerskiej i przystań jachtowa. Piaski - to miej­scowość położona na końcu polskiej strefy Mierzei Wiślanej, około 4 km od granicy państwowej Polski i Rosji. Teren ten jest naj­bardziej dziewiczy na całej mierzei. Może dlatego też w pobliżu Piasków swoją plażę mają natu­ryści.

Mierzeja Wiślana

Mierzeja Wiślana - Mierzeja Wiślana
Mierzeja Wiślana
Mierzeja Wiślana - Mierzeja Wiślana
Mierzeja Wiślana
Mierzeja Wiślana - Mierzeja Wiślana
Mierzeja Wiślana
Mierzeja Wiślana - Mierzeja Wiślana