Architekci pracujący nad projektem Sand Valley inspirowali się głównie projektami pól golfowych, które powstały na początku XX wieku, a zatem najbardziej legendarnymi pola golfowymi na świecie. W rezultacie tego, gra w golfa w Sand Valley, różni się od tej na nowoczesnych polach.
Golf w Sand Valley jest innym doświadczeniem - otwarte przestrzenie, pofałdowane fairwayer, wymagające greeny i polodowcowe wydmy wkomponowane w morenowy krajobraz nadają polu wyjątkowy charakter. Tu każdy dołek jest inny, zaprojektowany tak, aby stawiać wyzwania najlepszym i cieszyć początkujących graczy.

Raczki Elbląskie położone są na terenie Żuław Wiślanych w pobliżu jeziora Drużno. Na terenie Raczek znajduje się najniższy punkt Polski - depresja 1,8 m. Miejsce to zostało oznakowane, dzięki staraniom elbląskiego oddziału PTTK. Droga na wspomnianego punktu jest łatwa gdyż leży między zachodnim brzegiem Jeziora Druzno a szosą z Elbląga w kierunku Żurawca, około 100 metrów na wschód od niej.

ŻuławyCiekawe możliwości uprawiania tu­rystyki wodnej i lądowej stwarza położenie i Elbląga w sąsiedztwie Żu­ław Wiślanych. Zaj­mują one obszar delty Wisły o powierzchni 2 tys. km2. Jednym z naj­bardziej charakterystycznych elementów krajobrazu Żu­ław jest bardzo gęsta sieć natu­ralnych i sztucznych ścieków oraz towarzyszących im wałów i grobli. Istnieje tu ponad 5 tys. km kanałów, prawie 11 tys. km rowów melioracyj­nych i blisko 600 km obwałowań. Na znacznej przestrzeni tereny te są depresyj­ne. W powiecie elbląskim, w miej­scowości Raczki Elbląskie znaj­du­je się najniższy punkt w Polsce (1,8 m poniżej poziomu morza).

Mierzeja WiślanaMierzeja Wiślana to wąski skrawek lądu między Bałtykiem a Zalewem Wiślanym. Szerokość Mierzei waha się w granicach od 300 m po stronie rosyjskiej do 2,5 km po stronie polskiej (w rejonie Stegny). Polska część Mierzei Wiślanej (dłu­gość 50 km) to piaszczysty wał wydmowy, ciągnący się od okolic Gdańska do granicy z Obwodem Kaliningradzkim. W części zachodniej przylega do Żu­ław Wiślanych i w trzech miejscach jest przerwana przez dawne i obecne ujście Wisły (Martwa Wisła, Śmiała Wisła i Przekop Wisły).

KadynyNazwa tej miejscowości wywodzi się od imienia pruskiej księżniczki Kadyny, założycielki tej miejscowości. Na uwagę zasługuje zabytkowy, barokowy pałac, który na początku stanowił własność cesarza Wilhelma II. W pobliżu pałacu znajduje się stadnina koni. W byłych budynkach gospodarczych dóbr ma swoją siedzibę hotel. Ciekawym okazem przyrody jest liczący około 1000 lat Dąb Bażyńskiego o obwodzie 9,90 m i ok. 25 m wysokości. W odległości około 2,5 km od Kadyn znajduje się klasztor Franciszkanów w odbudowie. Zespół klasztorny wzniesiony został w latach 1682-1683. W przeszłości w Kasynach w manufakturze majoliki produkowano różne wyroby ceramiczne, m.in. kafle.

Wysoczyzna ElbląskaW zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego znaj­du­je się Wysoczyzna Elbląska. Chroniąc naj­cenniej­sze wartości przyrodnicze i kultu­rowe utworzono Park Krajobrazowy „Wysoczyzny Elbląskiej”. Obejmu­je on swym zasięgiem obszar bardzo urozmaicony i niezwykle ciekawy zarówno pod względem przyrodniczym, jak i historyczno-kultu­rowym. Krawędź Wysoczyzny pocięta jest licznymi wąwozami, którymi płyną malownicze stru­mienie. Bardzo bogata jest szata roślinna, ciekawostką jest występowanie na tym terenie gatunków górskich.

PasłękNa połu­dnie i połu­dniowy zachód od Kanału Elbląskiego istnieje wiele dawnych dworów i pałaców z przyległymi parkami, w których rosną ciekawe okazy drzew. Na północ od kanału, na wyniesieniu terenu nad rzeką Wąską leży Pasłęk. Rodowód miasta sięga XIII wieku. Jego założenie wiązało się z melioracją okolic pobliskiego jeziora Druzno. Do tego celu zostali sprowadzeni specjaliści z Holandii. Przestrzeń miej­ska Pasłęka została podzielona na dwie części: w północnej części postawiono zamek otoczony mu­rami obronnymi, w którym mieściła się siedziba komturstwa, a za mu­rami znalazły się: kościół, ratusz i inne obiekty użyteczności pu­blicznej.

Jezioro Druzno leży na szlaku Kanału Elbląskiego. Stanowi ono fragment dawnej zatoki morskiej. W wyniku stopniowego zamulania i zarastania powstał wyjątkowy w Europie obszar – ostoja wodnego ptactwa. Jezioro Drużno jest rezerwatem przyrody od 1966 roku. Powierzchnia jeziora i gruntów do niego przyległych zajmują obszar ok. 3300 hektarów. Jezioro jest bardzo płytkie. Przeciętna głębokość wynosi, bowiem 1,25 metra, natomiast na odcinkach, które zostały pogłębione nie przekracza 3 metrów. Na turystów odbywających podróż po Kanale Elbląskim na pokładzie statku lub jachtu czekają niesamowite wrażenia. Widok czapli siwej siedzącej na gnieździe, kormoranów wypatrujących swojej zdobyczy, bogactwo roślinności, która porasta jezioro zachwyca wielu pasażerów. Na Drużnie zaobserwowano 210 gatunków ptactwa wodnego i błotnego, z których 110 gniazduje tu na stałe. Spotkać można tu m.in. mewę śmieszkę, rybitwy, perkozy, żurawia, kaczki, a także orła bielika.


Kompleks rekreacyjny Nowa HolandiaNowa Holandia to kompleks o łącznej powierzchni 30 ha. na terenie, którego znajdują się akweny wodne połączone siecią kanałów o łącznej długości 12 km. W pobliskim sąsiedztwie rozciąga się Jezioro Druzno i Kanał Elbląski. Obiekt rekreacyjny powstał na miejscu byłych łąk, pól i nieużytków. W miejscach zabagnionych terenu powstały zbiorniki wodne. Zadomowił się tu sum, jesiotr, karp i węgorz który urządza wędrówki do Jeziora Druzno. Drzewa i krzewy zostały posadzone przez właściciela. Jest ich ok 30 tysięcy sztuk. Zaistniał modrzew, sosna, świerk, jodła, daglezja, dąb, klon, buk. Pośród zieleni i w gąszczu tataraku doskonale zaaklimatyzowały się łabędzie, dzikie kaczki a nawet gęsi. Mikroklimat Nowej Holandii poprzez swoje bogactwo naturalne i walory ekologiczne jest wspaniałą wizytówką regionu żuławskiego.