Książki generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego w Elbląskiej Bibliotece Cyfrowej

Rok Generała w BE

Rok Generała w BE - Rok Generała w BE

Decyzją Rady Miejskiej Elbląga rok 2017 jest poświęcony pamięci generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Za zgodą rodziny – na stronach Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej udostępnione zostały cztery książki o charakterze żołniersko-wspomnieniowym autorstwa generała. Ten legendarny dowódca 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej mieszkał po wojnie w okolicach Elbląga i jest honorowym obywatelem naszego miasta.

Biblioteka Elbląska pozyskała do zdigitalizowania publikacje autorstwa Bolesława Michała Nieczuja-Ostrowskiego. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej dlibra.bibliotekaelblaska.pl

Inspektorat AK "Maria" w walce. Z dziejów Inspektoratu Rejonowego "Miś", "Michał, "Maria", ZWZ - ziemi miechowskiej, olkuskiej i pińczowskiej. T. 2. Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Cz. 1, 2.
http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=56686&from=publication
http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=56687&from=publication

Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce
http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=56685&from=publication

Drogi miłości Bożej
http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=56684&from=publication


Generał brygady Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski (1907-2008) ps. "Bolko”, "Grzmot", "Michałowicz", "Tysiąc”  - był od 1931 r. oficerem służby stałej W.P. Do wybuchu wojny wykładał w szkołach dla podchorążych i oficerów rezerwy. We wrześniu 1939 walczył jako dowódca kompanii. Odznaczony został Krzyżem Walecznych. Po ucieczce z niewoli niemieckiej już od października 1939 r. działał w konspiracji. Najpierw we Lwowie (organizator "Polskiej Organizacji Lwów”, a następnie komendant Miasta Lwowa ZWZ), a od kwietnia 1940 r. w Krakowie jako szef uzbrojenia i organizator produkcji konspiracyjnej broni Okręgu ZWZ-AK Kraków ("Ubezpieczalnia"). Od sierpnia 1943 r. w randze majora pełnił obowiązki inspektora Inspektoratu Rejonowego AK Miechów, Olkusz, Pińczów ("Michał-Maria"). W lipcu 1944 r. został mianowany dowódcą 106 Dywizji Piechoty AK ("Dom") zorganizowanej w ramach inspektoratu "Maria" obok Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej i wielu jednostek sztabowych. Awansował na podpułkownika. Od 1945 r. po rozwiązaniu AK i ujawnieniu się, aresztowany, skazany dwukrotnie na śmierć przebywał ponad 7 lat w więzieniu. W roku 1991 wcześniej mianowany pułkownikiem, a został następnie generałem brygady. W tym samym roku wydał swoją pierwszą książkę pt. „Rzeczpospolita Partyzancka”, w 1993 r. drugą pt. „Drogi Miłości Bożej”, a w 1995 trzecią pt. „Inspektorat AK "Maria" w walce”, tom I, który obejmuje dzieje inspektoratu miechowskiego w latach początkowych konspiracji (1939-1942). Tom obejmuje w swojej treści dzieje inspektoratu w okresie 1943-VI. 1944 r., w cz. I przekazuje dane dotyczące podstawowych komend konspiracyjnych omawianego okresu, w cz. II  - omówienie strony organizacyjnej istniejących w tym czasie jednostek konspiracyjnych w całym terenie inspektoratu i ich działalności głównie w zakresie sabotażowo-dywersyjnym.