Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019

Z dniem 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta.

 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

- ma obywatelstwo polskie i  korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,

- funkcjonariusze Policji  oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

przestępstw i wykroczeń

- adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,

- duchowni,

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

- funkcjonariusze Służby Więziennej,

- radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w pokoju 98 Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  5. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do karty złożonej przez grupę obywateli dołącza się listę osób popierających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą  niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 55/ 239-30-95.