Ruszyło pozimowe sprzątanie miasta

Dzisiaj rozpoczęła się pozimowa akcja sprzątania miasta. Przez miesiąc konsorcjum, w skład którego wchodzi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów oraz spółka Sita Północ, oczyści miejskie ulice i chodniki z pozostałości po zimie.

 

W pierwszej kolejności służby porządkowe zajmą się centrum miasta. Do końca marca śródmieście oraz główne ciągi komunikacyjne Elbląga zostaną oczyszczone. Następnie pozimowym sprzątaniem zostaną objęte pozostałe części miasta, w tym również ulice osiedlowe. W sumie prace potrwają miesiąc.

Akcja „Posesja”

Pozimowe porządki to nie tylko obowiązek miasta. Dzisiaj Straż Miejska w Elblągu rozpoczyna akcję „Posesja”. W związku z tym strażnicy przypominają, że właściciele i współwłaściciele nieruchomości (a także użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością) są zobowiązani do utrzymywania ich w należytym porządku i czystości. Obowiązek taki nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu XXVIII/814/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Należy więc przystąpić do niezwłocznego uporządkowania podległych terenów. W ramach akcji „Posesja” od dzisiaj do 26. marca przeprowadzone zostaną wzorem lat ubiegłych działania, w trakcie których sprawdzana będzie realizacja tychże obowiązków.
Zespoły składające się z przedstawicieli straży miejskiej, policji, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków mieszkalnych będą kontrolowały wyznaczone tereny miasta. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień będą wyciągane wnioski karno–administracyjne.

Czas na porządki na działkach

Straż Miejska przypomina również o obowiązku utrzymania porządku i czystości w przydomowych ogródkach oraz na terenie ogrodów działkowych. Właściciele tych nieruchomości - na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady -  zobowiązani są gromadzić odpady zielone ulegające biodegradacji i odpady pozostałe po segregowaniu, a także odpady komunalne na terenie nieruchomości. Odpady pozostałe po segregowaniu należy gromadzić i przekazywać w jednym pojemniku, a odpady zielone ulegające biodegradacji w pojemniku lub worku - co najmniej 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. Strażnicy przypominają także o obowiązku zawarcia deklaracji na wywóz odpadów i posiadania pojemników na odpady.