Budżet na rok 2015 przyjęty

Wieloletnia Prognoza Finansowa i budżet na rok 2015 to najważniejsze uchwały, które znalazły się w programie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Choć radni poszczególnych klubów mieli pewne uwagi co do planów finansowych miasta, w głosowaniu nikt nie zagłosował przeciwko.

Jako pierwsza pod głosowanie trafiła uchwała dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2029. Wcześniej projekt uchwały był analizowany przez poszczególne komisje radny, które zaopiniowały ją pozytywnie. Pozytywną ocenę tremu projektowi wystawiła również Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni przyjęli WPF większością głosów - 14 głosów "za", 8 radnych wstrzymało się od głosu.

Bez większych przeszkód Rada Miejska przyjęła także budżet Elbląga na 2015 roku. Tu 17 radnych było za, 6 wstrzymało się od głosu. W budżecie przewiduje się uzyskanie dochodów miasta w wysokości 486,925,817 złotych. Prognozowane wydatki to kwota 512,388,489 zł.