Dofinansowanie prac przy zabytkach - przyjmujemy wnioski

Informujemy o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga.

Wnioski mogą składać podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego i nie są zaliczone do sektora finansów publicznych.

Miejsca składania wniosków (osobiście lub pocztą): Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg lub Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.

Ze względu na to, że w 2015 roku 31 stycznia przypada w dzień wolny od pracy, ostateczny termin składania wniosków, upływa 2 lutego 2015 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, zostaną zarejestrowane, ale nie będą podlegały ocenie.

Zgodnie z art. 79. ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 j. t.) przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Niezbędne informacje dostępne są w siedzibie Biura, pod numerem telefonu: 55 239 33 21, 55 239 33 26; 55 239 33 67 oraz na stronie internetowej: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/22368