Nowa ulica - Ofiar Sprawy Elbląskiej

 

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej elbląscy radni zdecydowali wprowadzeniu nowej ulicy na mapie Elbląga, która wydzielona została podczas remontu drogi nr 503 i od dziś nosi nazwę Ofiar Sprawy Elbląskiej. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 23 radnych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się nowej ulicy, stanowiącej drogę publiczną, położonej w ciągu ulicy Stoczniowej do ulicy Niskiej, wraz z fragmentem ulicy do ronda przy zbiegu ulic: Teatralnej, Robotniczej, Browarnej, oznaczonej na załączniku graficznym literą „A” nazwę: OFIAR SPRAWY ELBLĄSKIEJ

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Uzasadnienie uchwały:

W związku z realizacją inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie ulicy stanowiącej ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląg, wydzielono nową drogę publiczną w ciągu ulicy Stoczniowej, której należało nadać nazwę. W wyniku przebudowy drogi wojewódzkiej nr 503 zmieniony został układ drogowy w sąsiedztwie istniejącego Skweru Ofiar Sprawy Elbląskiej, przy którym usytuowane są budynki mieszkalne. Członkowie Komisji ds. nadawania nazw w Elblągu na posiedzeniu w dniu 20.08.2014r. zaproponowali, aby nowej ulicy stanowiącej drogę publiczną nadać nazwę: Ofiar Sprawy Elbląskiej. Nadanie tej nazwy, jako kontynuację istniejącego już Skweru Ofiar Sprawy Elbląskiej pozwoli na uniknięcie kosztów związanych z wymianą dokumentów, jakie byłyby konieczne po zmianie adresu osób tam zameldowanych.

Należy podkreślić, iż Sprawa Elbląska była najbardziej odczuwalnym w Elblągu aktem stalinowskiego terroru, których zdarzenia rozpoczął wybuch pożaru w nocy z 16 na 17 lipca 1949r. w hali numer 20 Zakładów Mechanicznych im. Świerczewskiego. Następstwem zaś były represje i aresztowania pod zarzutem sabotażu. W świetle powyższego podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.

 

Przewodniczący
Komisji ds. nadawania nazw w Elblągu
Henryk Gawroński