Mieszkańcy mogą zgłaszać inicjatywę uchwałodawczą

 

Tuż przed zakończeniem kadencji radni przyjęli projekt uchwały proponowany przez prezydenta Jerzego Wilka dotyczący zmiany statutu miasta. Zgodnie z nowym statutem mieszkańcy mogą sami zgłaszać obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze.

 Swoje projekty uchwał od dziś może zgłaszać grupa co najmniej 750 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze. Do tej pory mieszkańcy mogli zgłaszać inicjatywy tylko za pośrednictwem radnych. Początkowo projekt uchwały zaproponowany przez prezydenta Jerzego Wilka zakładał, że to grupa co najmniej 1000 osób może zgłaszać taką inicjatywę, jednak na wniosek radnych klubów PO, SLD i Witolda Wróblewskiego  ta liczba została zmieniona poprzez wprowadzenie autopoprawki.


Przypomnijmy, że o zmiany w tym zakresie zabiegał już od 2008 roku obecny wiceprezydent Elbląga Marek Pruszak, który był wówczas radnym. Podkreślał wtedy, że takie uprawnienie dałoby mieszkańcom status faktycznych współgospodarzy miasta. Na wprowadzenie takiego zapisu nie pozwalały początkowo uregulowania prawne, jednak orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2013 roku zmieniło stan prawny w tym zakresie, co otworzyło furtkę do nadania w.w. uprawnienia.

 

 

 

 

Rozdział 3. Statutu Miasta - INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA
§ 16. 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:
1) co najmniej 3 radnych;
2) Przewodniczący Rady;
3) Klub Radnych;
4) Komisje Rady;
5) grupa osób stanowiąca co najmniej 1000 mieszkańców Elbląga posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Elblągu;
6) Prezydent.
2. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe Komisje Rady.
3. Prezydent opiniuje inicjatywy uchwałodawcze zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia ich otrzymania i przedkłada je Przewodniczącemu w formie projektu uchwały wraz z własnym stanowiskiem. Przewodniczący kieruje je w ciągu 7 dni do właściwych komisji. Komisje opiniują je na swoich najbliższych posiedzeniach. Przewodniczący zaopiniowane projekty uchwał wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji Rady. Uzasadnienie do projektu uchwały opracowanego na podstawie inicjatywy zgłoszonej przez ww. podmioty pochodzi od jego inicjatorów.
4. Tryb opiniowania inicjatywy uchwałodawczej zgłoszonej przez podmiot wymieniony w ust. 1 pkt 5 określa § 18.
5. Przygotowane przez Prezydenta projekty uchwał Przewodniczący przekazuje w terminie 7 dni właściwym Komisjom Rady celem zaopiniowania.
6. Projekty uchwał wnoszone w trybie § 24 ust. 6 Załącznika Nr 4 do Statutu mogą być uchwalone na tej samej sesji Rady z pominięciem trybu określonego w § 21 ust. 3 Załącznika Nr 4 do Statutu oraz ust. 2
7. Projekty uchwał zgłoszone przez grupę wskazaną w ust. 1 pkt 5 mogą dotyczyć wyłącznie zadań gminy i powiatu oraz nie mogą być sprzeczne z prawem. Inicjatywa uchwałodawcza nie może naruszać wyłączności inicjatywy uchwałodawczej zagwarantowanej poszczególnym podmiotom w odrębnych przepisach.
§ 17. 1. Procedurę podjęcia uchwały z inicjatywy grupy, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 5 rozpoczyna rejestracja przez Przewodniczącego „Grupy Inicjatywnej”, którą może tworzyć grupa co najmniej 15 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Elblągu, zamierzająca wnieść projekt uchwały na sesję Rady.
2. Osobą reprezentującą „Grupę Inicjatywną” jest pełnomocnik, będący jednocześnie członkiem „Grupy Inicjatywnej”, który reprezentuje wnioskodawców w pracach nad projektem, w tym na posiedzeniach Komisji Rady oraz sesji Rady. „Grupa Inicjatywna” w każdym czasie może dokonać zmiany pełnomocnika.
3. Uzasadnienie do propozycji uchwały podpisuje pełnomocnik „Grupy Inicjatywnej”.
4. Wniosek o rejestrację „Grupy Inicjatywnej” składa jej pełnomocnik. Wniosek powinien zawierać:
1) propozycję uchwały zawierającej co najmniej: tytuł uchwały, treść merytoryczną uchwały, uzasadnienie podjęcia uchwały;
2) listę co najmniej 15 mieszkańców tworzących „Grupę Inicjatywną”, zawierającą imię i nazwisko mieszkańca, adres jego zamieszkania oraz numer PESEL, podpis;
3) dane pełnomocnika „Grupy Inicjatywnej”, zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer telefonu i ewentualnie adres e-mail.
5. Przewodniczący dokonuje sprawdzenia pod względem formalno-prawnym wniosku o rejestrację „Grupy Inicjatywnej” w terminie 21 dni od dnia jego złożenia. Przewodniczący zasięga opinii Prezydenta w sprawie wniosku o rejestrację „Grupy Inicjatywnej”. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki formalne Przewodniczący wzywa wnioskodawców do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni. Wniosek nieuzupełniony w terminie podlega odrzuceniu. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków formalnych lub gdy zostały one uzupełnione Przewodniczący dokonuje rejestracji „Grupy Inicjatywnej” w „Rejestrze Inicjatyw Uchwałodawczych”.
6. „Rejestr Inicjatyw Uchwałodawczych” prowadzi Biuro Rady Miejskiej. Rejestr zawiera następujące dane:
1) numer wpisu do Rejestru;
2) datę rejestracji „Grupy Inicjatywnej”;
3) propozycję projektu uchwały;
4) dane pełnomocnika „Grupy Inicjatywnej”, wymienione w ust. 4 pkt 3.
7. O dokonaniu rejestracji Przewodniczący informuje pełnomocnika „Grupy Inicjatywnej” wskazując numer i datę wpisu do Rejestru.
§ 18. 1. Po rejestracji „Grupa Inicjatywna” może przystąpić do zbierania podpisów mieszkańców. W terminie 2 miesięcy od dnia rejestracji, pełnomocnik „Grupy Inicjatywnej” przedkłada Przewodniczącemu listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą zawierającą następujące dane wnioskodawców:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL;
3) podpis i datę jego złożenia;
4) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu uchwały.

W nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy winien być umieszczony zapis określający przedmiot uchwały.
2. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w ust. 1 procedura podjęcia uchwały ulega wygaszeniu, a „Grupa Inicjatywna” wykreślana jest z „Rejestru Inicjatyw Uchwałodawczych”, o czym Przewodniczący informuje pełnomocnika.
3. Udzielenie poparcia projektowi uchwały przez mieszkańców upoważnia „Grupę Inicjatywną” do pełnej ich reprezentacji w pracach uchwałodawczych, w tym również ewentualnego wycofania projektu.
4. Propozycja uchwały przygotowana przez „Grupę Inicjatywną” wraz z listą podpisów mieszkańców popierających go jest przekazywana do Przewodniczącego, a Przewodniczący przekazuje go wraz listą podpisów do Prezydenta celem weryfikacji, czy poparcia udzielili mieszkańcy wskazani w § 16 ust. 1 pkt 5.
5. W przypadku stwierdzenia po weryfikacji, że liczba mieszkańców, nie spełnia warunków wskazanych w § 16 ust. 1 pkt 5, propozycja „Grupy Inicjatywnej” zostanie przez Przewodniczącego odrzucona, o czym Przewodniczący informuje Prezydenta.
6. Po zebraniu wymaganej ilości podpisów „Grupa Inicjatywna” może zwrócić się do Prezydenta z prośbą o udzielenie pomocy przy stworzeniu projektu uchwały, zawierającego elementy wskazane w § 29 Załącznika Nr 4 oraz zgodne z technikami legislacji. Na polecenie Prezydenta właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu udzielają pomocy pełnomocnikowi „Grupy Inicjatywnej” w przygotowaniu projektu uchwały w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Przewodniczącego o zweryfikowaniu listy podpisów.
7. Lista osób popierających projekt uchwały pozostawiana jest w Urzędzie.
8. „Grupa Inicjatywna” przedkłada projekt uchwały Przewodniczącemu. Opracowany projekt uchwały jest procedowany zgodnie z Regulaminem Rady, przy czym za projektodawcę uznaje się mieszkańców, w imieniu których występuje pełnomocnik „Grupy Inicjatywnej”.
9. Projekt uchwały zgłoszony z inicjatywy mieszkańców jest rozpatrywany przez Radę w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia weryfikacji listy osób wskazanej w ust. 4. Jeśli termin 3 miesięcy okaże się niewystarczający, wówczas projekt taki rozpatrywany będzie na najbliższej sesji przypadającej po terminie 3 miesięcy.
10. „Grupa Inicjatywna” może wycofać projekt uchwały w każdej chwili, jednak nie później niż do czasu rozpoczęcia procedury głosowania przez Przewodniczącego.
11. O sesji, podczas której ma być podejmowana uchwała złożona przez mieszkańców Przewodniczący zawiadamia pełnomocnika „Grupy Inicjatywnej”.
12. W przypadku zgłoszonych poprawek do projektu przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą, „Grupa Inicjatywna” ma prawo odnieść się do wszystkich poprawek i wnioskować o przyjęcie projektu uchwały bez zgłoszonych poprawek. W przypadku zgłoszenia do dyskusji Przewodniczący ma obowiązek udzielenia głosu pełnomocnikowi „Grupy Inicjatywnej”.