Rozpoczęła się XXXI sesja Rady Miejskiej

Na sali obecnych jest 25 radnych. Dziś głosować będą nad 33 uchwałami. Wśród nich są te dotyczące m.in. inicjatywy uchwałodawczej, przyjęcia Statutu Miasta, nadania nazwy nowej ulicy w mieście czy sprzedaży działki zabudowanej przy ul. Lotniczej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokółu z XXX i XXXA sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014-2029 za I półrocze 2014 roku– DRUK Nr 1/XXXI
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Elbląg za I półrocze 2014 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego– DRUK Nr 2/XXXI
9. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w Elblągu o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga w 2013 roku– DRUK Nr 3/XXXI
10. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląga na lata 2014-2029– DRUK Nr 4/XXXI
2) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014– DRUK Nr 5/XXXI
3) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnyprzypadających Gminie Miasto Elbląg oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych– DRUK Nr 6/XXXI
4) zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg – DRUK Nr 7/XXXI
5) stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga– DRUK Nr 7A/XXXI
6) trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej– DRUK Nr 8/XXXI
7) przyjęcia Statutu Miasta Elbląg– DRUK Nr 9/XXXI
8) nadania nazwy nowej ulicy w mieście Elblągu– DRUK Nr 10/XXXI
9) utworzenia na terenie miasta Elbląg odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Elblągu i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dla wyborów Prezydenta Miasta Elbląg zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku– DRUK Nr 11/XXXI
10) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Elbląg miastem na Prawach Powiatu a Powiatem Elbląskim w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2015 roku– DRUK Nr 12/XXXI
11)wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego N, położonego w budynku przyPlacu Dworcowym 3A, wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości– DRUK Nr 13/XXXI
12)wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Jana Kilińskiego 50 – DRUK Nr 14/XXXI
13)wyrażenie zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego – DRUK Nr 15/XXXI
14)wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Jana Henryka Pestalozziego– DRUK Nr 16/XXXI
15)wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu na obszarze parku Technologicznego – Modrzewina- Południe – DRUK Nr 17/XXXI
16)wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Grochowskiej 4H– DRUK Nr 18/XXXI
17)wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 10– DRUK Nr 19/XXXI
18)wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej– DRUK Nr 20/XXXI
19)wyrażenia zgody na udzielenie Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Elblągu bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych– DRUK Nr 21/XXXI
20)wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – DRUK Nr 22/XXXI
21)wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty – DRUK Nr 23/XXXI
22)wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty– DRUK Nr 24/XXXI
23)wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty– DRUK Nr 25/XXXI
24)wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty– DRUK Nr 26/XXXI
25)wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty– DRUK Nr 27/XXXI
26)wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty– DRUK Nr 28/XXXI
27) uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej
Modrzewina-Północ część I w Elblągu– DRUK Nr 29/XXXI
11. Przyjęcie obwieszczeń Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwał:
1) Obwieszczenie NR 1/XXXI/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020"– DRUK Nr 30/XXXI
2) Obwieszczenie NR 2/XXXI/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Elblągu– DRUK Nr 31/XXXI
3) Obwieszczenie NR 3/XXXI/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Elbląga dla niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania– DRUK Nr 32/XXXI
4) Obwieszczenie NR 4/XXXI/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej
– DRUK Nr 33/XXXI
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
13. Sprawy bieżące.
14. Zakończenie obrad sesji.